ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ

        ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ


ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠯᠴᠣᠢ᠌ᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ

           ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠰᠢᠭ᠌

                 ᠨᠢᠯᠴᠡᠭᠡᠨᠡᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠠᠤᠨ

           ᠨᠠᠮ ᠵᠢᠮᠭᠡᠨ ᠡᠵᠡᠭᠦᠢᠷᠡᠵᠤ

                  ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠥᠭᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

             ᠭᠡᠢ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠴᠤᠭ

                   ᠰᠤᠳᠣᠢ᠌ᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ


         ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ


ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠢᠩ ᠲᠦᠯᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠡᠳ

             ᠤᠨᠢ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠠᠷᠰᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠣᠷᠤᠰᠳᠠᠭ

           ᠵᠡᠭᠡᠰᠦᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠢ᠌ᠳᠠᠮ ᠬᠤᠵᠢᠷᠰᠢᠭᠠᠤᠨ

                  ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠰᠤ ᠪᠣᠷᠭᠢᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠬᠤᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠷᠠᠪᠴᠢ ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠠᠤᠨ

          ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠡᠭᠡᠢ ᠰᠢᠭ᠌

                  ᠭᠦᠯᠭᠦᠢᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠨᠢᠰᠤᠳᠤ ᠭᠡᠷ

           ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠡᠳ

                   ᠣᠩᠭ᠋ᠣᠢ᠌ᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠪᠣᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠠᠯ ᠳᠡᠷᠭᠡ

           ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠤᠨ

                    ᠶᠤᠤᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠷᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠦᠭᠦᠮ

            ᠠᠩᠭ᠋ᠠᠭᠠᠤᠨ

                    ᠬᠤᠷᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠮᠨᠠᠳᠠᠭ ᠰᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠢ᠌ᠳᠠᠮ

                  ᠣᠯᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ

                       ᠣᠬᠤᠵᠤ ᠮᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠳᠤᠤᠷ ᠤᠳ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠷᠠᠭᠠᠤᠨ

                  ᠱᠣᠢ᠌ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠳᠠᠠᠳᠠ

                        ᠬᠤᠭᠤᠷᠠᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠬᠤᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠷᠵᠡᠩ

                   ᠬᠤᠳᠠ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠵᠥᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠡᠳ

                         ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠠᠯᠤᠰ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ

                   ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠦᠷᠳᠡᠯᠵᠡᠭᠡᠳ

                          ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠦᠶᠡᠷᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢ

                    ᠰᠡᠯᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠬᠤᠤᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ

                         ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠡᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠴᠤ᠋·ᠣᠷᠭᠢᠯᠳᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2989
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ