ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠳᠠᠷᠠᠭ ᠣᠤᠭᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠺᠤᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭ ᠳᠤᠯᠭᠢᠶᠠᠨ ᠪ ᠬᠤᠤᠷᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ

     ᠳᠠᠷᠠᠭ ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠪ ᠰᠦᠨ ᠭᠦᠴᠢᠯ᠂ ᠼᠤᠤ ᠭᠦᠴᠢᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠭᠦᠴᠢᠯ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠭᠦᠴᠢᠯ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠠᠭ ᠢ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠭᠦᠴᠢᠯᠯᠢᠭ᠌ ᠠᠮᠳᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠦᠯᠤ ᠪᠠᠷᠠᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠷᠠᠢ ᠡᠭᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠦ᠋ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠯ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠳᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠮᠢᠺᠷᠤᠪ ᠤᠨ ᠦᠷᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠪ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠡᠳᠡᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠳᠠᠪᠣᠰᠤᠯᠢᠭ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠦᠴᠢᠯᠯᠢᠭ᠌ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤ ᠭᠡᠳᠡᠰᠤᠨ ᠪ ᠭᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠡᠯᠳᠡ ᠭᠢᠭᠡᠳ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠪ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠠᠭᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠣᠮᠳᠤᠭᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ᠃ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠷᠠᠮᠠᠭᠴᠠ ᠺᠤᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠭᠢᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠴᠡ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠤ ᠪᠣᠶ‍ᠤ ᠥᠭᠡᠭᠦ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠳᠠᠭ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠩ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠴᠢ ᠳᠤᠰᠠ ᠲᠡᠶ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠪ ᠬᠠᠮᠳᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠨᠤ᠋ ᠭᠦᠴᠢᠯ ᠨᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠭᠡᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ᠂ ᠪᠠᠴᠢᠮᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠰᠠᠠᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠯ ᠵᠦᠳᠡᠷᠡᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠠᠮᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠰᠦᠨ ᠭᠦᠴᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠸᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠰᠭᠡᠯᠳᠡ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ ᠳᠠᠭᠢ ᠰᠢᠪᠳᠤᠷᠳᠤ ᠭᠦᠴᠢᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠮᠥᠭᠦᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠳ ᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠨᠤ᠋ ᠭᠦᠴᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠳᠳᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠠᠩᠭᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠢᠯᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠪ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠶ‍ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠪ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠤᠮᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ ᠣᠤᠭᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠣᠰᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠨᠠᠭᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭ ᠳᠤᠯᠭᠢᠶᠠᠨ ᠪ ᠭᠡᠮᠳᠦᠯ ᠢ ᠨᠠᠮᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠬᠤ᠂ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭ ᠳᠤᠯᠭᠢᠶᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠳᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠬᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠪ ᠳᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠰᠥ᠋ ᠶᠡᠭᠦᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠭᠢ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭ ᠳᠤᠯᠭᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠭᠦᠯᠢᠴᠡᠨ ᠳᠡᠰᠭᠦ ᠭᠦᠴᠦᠯᠡᠴᠡ ᠨᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭ ᠳᠤᠯᠭᠢᠶᠠᠨ ᠪ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠭᠦ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠬᠤ ᠬᠤᠤᠷ ᠭᠦᠨᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠣᠷᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠺᠤᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠴᠠᠭᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠢᠠᠵᠢᠨ ᠪ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭ ᠳᠤᠯᠭᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠳ ᠳᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠡᠯᠡᠪᠠᠯ᠂ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠪ ᠴᠠᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠤᠮᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ ᠣᠤᠭᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠠᠠᠳᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠴᠢ ᠳᠤᠰᠠᠳᠠᠢ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 6644
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 04
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ