ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠮᠦᠰᠢᠶᠠᠯᠳᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ


    ᠠᠭᠤᠯᠠ


ᠭᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠭᠤᠮᠤᠷᠬᠠᠵᠤ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ

ᠭᠦᠷᠴᠢᠭᠢᠨᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠰᠠᠯᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠭᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠷᠭᠤᠨ᠎ᠠ

ᠭᠦᠷᠦᠰᠦᠳᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠰᠡᠷᠳᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ

ᠭᠦᠪᠠᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠁


    ᠭᠤᠤᠯ


ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠥᠩᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠭᠡᠮᠡᠨ

ᠰᠠᠢ᠌ᠷ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠣᠭᠠᠯᠵᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠢᠯᠪᠠᠭᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠷᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠮᠡᠨ

ᠢᠯᠤᠮ ᠵᠢᠯᠤᠮ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠪᠳᠡᠨ ᠮᠤᠷᠤᠢ ᠣᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠁


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠭᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 11862
ᠴᠠᠭ᠄ 2012 ᠤᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 04
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ