ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ

ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ

ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠩᠰᠢᠵᠤ ᠬᠠᠩᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ

ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ

ᠪᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠭᠡᠮᠵᠢᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ


ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠵᠤ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ

ᠭᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠵᠥᠭ᠌ ᠢᠠᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ

ᠮᠠᠩᠨᠤᠭ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠣᠶᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ


ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠭᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ

ᠦᠨᠦᠰᠴᠤ ᠬᠠᠩᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ

ᠨᠤᠤᠷᠠᠭ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌ ᠮᠢᠨᠢ

ᠪᠢᠴᠢᠵᠤ ᠭᠦᠢᠴᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ᠎ᠡ


ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ

ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠨᠢ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ

ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ

ᠨᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠁


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠭᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 3246
ᠴᠠᠭ᠄ 2012 ᠤᠨ ᠤ 09 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ