ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠪ᠊·ᠪᠠᠰᠠᠩᠬᠦ᠋ᠦ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠪ᠊·ᠪᠠᠰᠠᠩᠬᠦ᠋ᠦ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 16935
ᠴᠠᠭ᠄ 2008 ᠤᠨ ᠤ 03 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 06
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

(ᠠᠮᠤᠷᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ)

 

ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠨ ᠦᠬᠢᠨ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠰᠢᠤ

ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠶᠠᠷᠠᠬᠤ ᠰᠢᠭ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠰᠢᠤ

ᠭᠦᠰᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠰᠢᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠰᠢᠤ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ

 

ᠴᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠰᠢᠤ

ᠴᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠣᠶᠠᠷᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠤ

ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠰᠢᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠰᠢᠤ

ᠵᠡᠭᠦᠳᠤ ᠰᠢᠭ᠌ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ

 

ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠣᠯᠳᠠᠬᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠮᠢᠨᠢ

ᠭᠠᠩᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ

ᠭᠠᠯ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ

ᠳᠤᠠᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠮᠢᠨᠢ

ᠭᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠵᠤ ᠣᠭᠢᠯᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠢᠷᠭᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

 

ᠦᠬᠢᠨ ᠳᠦᠷᠭᠦ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠣᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠯᠠ ᠠᠪᠳᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠣᠯᠤᠮ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠴᠤ ᠶᠠᠳᠠᠨ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠣᠴᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠣᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠳ ᠪᠣᠯᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ

 

ᠳᠠᠷᠤᠤᠬᠠᠨ ᠳᠦᠷᠭᠦ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠣᠯᠠᠮ ᠯᠠ ᠠᠪᠳᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠳᠠᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠢᠭᠤᠵᠤ ᠶᠠᠳᠠᠨ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠳᠡᠮᠤᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠳᠠᠰᠴᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ

 

ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠤᠢ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠯᠪᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠤᠳ ᠲᠡᠶ ᠠᠩᠭᠢᠷ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠴᠤ ᠶᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠣᠢ᠌ᠳᠤᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠢᠷᠭᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠯᠠ ᠯᠠ ᠯᠠ᠁

 

ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠭᠡᠭᠡᠵᠤ

ᠡᠨᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠡᠨᠡᠭᠡᠨ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ

ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠷᠳᠡᠯᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ

ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠥᠭᠡᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠤᠳᠤᠨᠤᠰᠢᠭᠰᠠᠨ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠡᠳᠬᠦᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ

ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠣᠳᠤ ᠰᠤᠳᠤ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠣᠢ᠌ᠯᠭᠠᠬᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠦᠡᠳᠦᠯᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠣᠳᠤ ᠰᠤᠳᠤ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠷᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠣᠢ᠌ᠯᠭᠠᠬᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠦᠡᠳᠦᠯᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ