ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠶ·ᠢᠳᠠᠮᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠴ·ᠳᠠᠰᠢᠽᠡᠪᠡᠭ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 25271
ᠴᠠᠭ᠄ 2008 ᠤᠨ ᠤ 09 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

(ᠨᠠᠨᠳᠠᠮᠢᠷ᠂ ᠤᠶᠤᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ)

 

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠬᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠳᠠᠢ

ᠶᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠠᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠤᠤᠰ ᠬᠤᠤᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠢ

ᠢᠯᠳᠠᠮᠬᠠᠨ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠬᠠᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ

ᠭᠡᠨ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

    ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ

    ᠨᠢᠳᠤᠨ᠂ ᠨᠢᠳᠤᠨ᠂ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ

 

ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠰ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠷᠠᠨ ᠣᠷᠭᠤᠭᠠᠤᠨ

ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠢ

ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠠᠳᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ

ᠬᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠤ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ

    ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ

    ᠨᠢᠳᠤᠨ᠂ ᠨᠢᠳᠤᠨ᠂ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ

 

ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠰ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠤᠨ

ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠢ

ᠨᠠᠷᠠ ᠨᠠᠳᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠨᠢᠰᠳᠡᠭ᠌ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠡ

ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠤ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯᠳᠤ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ

    ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ

    ᠨᠢᠳᠤᠨ᠂ ᠨᠢᠳᠤᠨ᠂ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ