ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠦᠭᠡᠢ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠫᠦᠷᠪᠦ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠨᠠᠢᠳᠠᠩᠵᠠᠪ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 21355
ᠴᠠᠭ᠄ 2008 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

(ᠪᠤᠯᠤᠳᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠤᠳᠬᠤᠨᠭᠡᠷᠡᠯ)

 

ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠢ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ

ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠠᠯᠳᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ

ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠳᠤ

ᠣᠴᠠᠷᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ

    ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ

    ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠢ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ

    ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ

    ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠢ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ

 

ᠣᠶᠠᠬᠠᠨ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠨ ᠴᠢ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ

ᠣᠶᠠᠷᠠᠵᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ

ᠨᠢᠭᠦᠯᠡᠰ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠴᠠᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠤᠭᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠤ

ᠨᠢᠭᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ

    ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ

    ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠢ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ

    ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ

    ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠢ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ

 

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ

ᠬᠠᠳᠠᠮ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ

ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠴᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠳᠠᠪᠢᠯᠠᠩ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ

    ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ

    ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠢ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ

    ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ

    ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠢ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ