ᠸᠠᠩᠰᠡᠮᠪᠡᠷᠦ ᠴᠡᠴᠡᠭ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠪ᠊·ᠶᠠᠪᠤᠬᠤᠯᠠᠩ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠳᠠᠮᠳᠢᠨᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠮ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 14448
ᠴᠠᠭ᠄ 2008 ᠤᠨ ᠤ 07 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 02
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

ᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ᠌ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢ ᠲᠡᠶ

ᠳᠤᠭᠤᠰᠤ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠸᠠᠩᠰᠡᠮᠪᠡᠷᠦ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠢ

ᠣᠴᠠᠷᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠰᠡᠨ

ᠣᠷᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡ ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠦᠦ

 

ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠪᠠᠯ ᠪᠢ ᠳᠠᠷᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠸᠠᠩᠰᠡᠮᠪᠡᠷᠦ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠢ

ᠲ᠋ᠡᠷᠳᠡᠭᠡ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ

ᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠢ ᠡᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠳ

ᠡᠨᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ

 

ᠳᠦᠭᠡᠯᠡᠪᠠᠯ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠰᠠᠴᠠᠭᠤ

ᠳᠤᠭᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠨᠠᠰᠤ ᠰᠠᠴᠠᠭᠤ

ᠬᠤᠤᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠣᠷᠭᠤᠳᠠᠭ ᠸᠠᠩᠰᠡᠮᠪᠡᠷᠦ

ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠬᠣᠢ᠌ᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠲᠡᠶ ᠣᠷᠭᠤᠵᠠᠢ

 

ᠢᠯᠪᠢ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ᠌ ᠬᠤᠤᠰ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ

ᠢᠭᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠤᠭᠤ ᠰᠢᠭ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠣᠷ

ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠤᠰ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌

ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠪᠠᠬᠠᠳᠤᠮ᠎ᠠ ᠭᠤᠶᠤᠮᠰᠤᠭ ᠣᠷᠭᠤᠵᠠᠢ

 

(ᠣᠷᠠᠩᠬᠠᠨ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠦᠵᠡᠪᠠᠯ

ᠣᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯ ᠰᠢᠭ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠬᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ

ᠭᠦᠷᠡᠩᠭᠡᠨ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠦᠵᠡᠪᠠᠯ

ᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠤᠯᠠᠢ ᠰᠢᠭ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ)

 

ᠢᠯᠪᠢ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ᠌ ᠬᠤᠤᠰ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ

ᠢᠭᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠤᠭᠤ ᠰᠢᠭ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠣᠷ

ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠤᠰ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌

ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠪᠠᠬᠠᠳᠤᠮ᠎ᠠ ᠭᠤᠶᠤᠮᠰᠤᠭ ᠣᠷᠭᠤᠵᠠᠢ

 

ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠪᠠᠯ ᠪᠢ ᠳᠠᠷᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠸᠠᠩᠰᠡᠮᠪᠡᠷᠦ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠢ

ᠲ᠋ᠡᠷᠳᠡᠭᠡ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ

ᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠢ ᠡᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠳ

ᠡᠨᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ