ᠤᠤᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠰᠠᠢ᠌ᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠤ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠤᠶᠤᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠴᠠᠩ ᠪᠤᠤ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠰᠠᠢ᠌ᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠤ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 6983
ᠴᠠᠭ᠄ 2018 ᠤᠨ ᠤ 08 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 31
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

ᠬᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠤᠭᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ

ᠬᠠᠲᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ

ᠬᠠᠪᠤᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠲᠤ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ

ᠬᠠᠯᠢ᠍ᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ᠍ᠰᠤᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠳ᠋ᠤᠨ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ

ᠠᠷᠪᠡᠨ ᠬᠤᠰᠢ᠍ᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠢ᠍ᠮᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ

ᠠᠷᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠠᠯᠳ᠋ᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠳ᠋ᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ

ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠡᠭᠦᠳ᠋ᠤᠨ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ

ᠠ ᠬᠠ ᠬᠦ᠋ ᠵᠠ ᠬᠦ᠋

ᠬᠤᠷᠴᠢ᠍ᠨ ᠤ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ

ᠬᠤᠩ ᠲᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠤᠤᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ

 

ᠬᠤᠯᠡᠨ ᠲᠠᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ

ᠬᠤᠷᠴᠢ᠍ᠨ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬᠡᠨ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ

ᠬᠤᠳ᠋ᠤᠭᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠨᠢ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ

ᠬᠤᠳ᠋ᠠᠯᠠ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠤᠨ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ

ᠠ ᠬᠠ ᠬᠦ᠋ ᠵᠠ ᠬᠦ᠋

ᠬᠤᠷᠴᠢ᠍ᠨ ᠤ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ

ᠬᠤᠩ ᠲᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠤᠤᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ