ᠵᠢᠷᠤᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠴᠢ᠊ · ᠪᠤᠯᠠᠭ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠭᠤ᠊·ᠷᠢᠨᠴᠢᠨᠨᠠᠮᠵᠢᠯ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠴᠢ᠊·ᠪᠤᠯᠠᠭ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠮᠠᠷᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠴᠢ᠊·ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 38792
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 09 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

(ᠣᠤᠠᠬᠤᠠᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ)

 

ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ

ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠰᠥᠷᠦᠭ᠌ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠠᠰᠠᠬᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠠᠬᠠᠨ ᠠᠶᠠᠰ ᠰᠢᠭ ᠭᠦ

ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦ

ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠭᠦ

ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠡᠡᠭᠯᠡᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦ

ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠮᠢᠨᠢ

ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ

 

ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠮᠢᠨᠢ

ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦ

ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠠᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠢ

ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ

ᠳᠠᠭᠢᠯᠳᠠ

ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠯᠠᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠨᠢ

ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠮᠢᠨᠢ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠨᠢ

ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠮᠢᠨᠢ

ᠳᠠᠭᠢᠯᠳᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ