ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠫ᠊·ᠬᠡᠷᠦᠯᠦᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠱ·ᠦᠯᠡᠢ᠌ᠪᠠᠶᠠᠷ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠣᠳᠣᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 17634
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ burgud

ᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠠᠢ ᠭᠡᠳ

ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠭᠡᠳ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ

ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠳᠠᠷ ᠰᠢᠭ᠌

ᠦᠷᠤ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠣᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠬᠠᠨ ᠣᠭᠳᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ

ᠣᠶᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠭᠡᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ

ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠰ ᠲᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ

ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠶᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠥᠵᠦᠭᠦᠷ ᠲᠤ ᠭᠤᠨᠢᠭ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ

ᠪᠣᠱᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠯᠬᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠭᠡᠳ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ

ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠪᠠᠨᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡ ᠰᠢᠭ᠌

ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠤᠷᠭᠤᠳᠤᠬᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠳᠠᠭᠢᠯᠳᠠ

ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ

ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠮᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠭᠡᠳ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ

ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ

ᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠯᠡᠭᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠳᠠᠭᠢᠯᠳᠠ

ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁