ᠶᠤᠨᠳᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠳ·ᠰᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 21379
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠳᠠᠨᠠᠭᠠᠷ ᠳᠠᠨᠠᠭᠠᠷ ᠠᠯᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦ᠋

ᠳᠠᠯᠠ ᠮᠦᠷᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦ᠋

ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠶᠤᠨᠳᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡ ᠨᠢ

ᠳᠠᠩᠴᠤ ᠯᠠ ᠴᠡᠪᠠᠷᠭᠡᠨ ᠳᠦᠷᠤᠵᠠᠢ ᠭᠦ᠋

 

ᠭᠤᠨᠠᠭᠠᠷ ᠭᠤᠨᠠᠭᠠᠷ ᠠᠯᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠳ᠋ᠠ ᠬᠦ᠋

ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦ᠋

ᠭᠤᠩᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠶᠤᠨᠳᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡ ᠨᠢ

ᠭᠤᠨᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠡᠪᠠᠷᠭᠡᠨ ᠳᠦᠷᠤᠵᠠᠢ ᠭᠦ᠋

 

ᠰᠡᠮᠭᠡᠨ ᠰᠡᠮᠭᠡᠨ ᠠᠯᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦ᠋

ᠰᠢᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦ᠋

ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠶᠤᠨᠳᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡ ᠨᠢ

ᠰᠦᠷᠳᠠᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠳᠦᠷᠤᠵᠠᠢ ᠭᠦ᠋

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ