ᠶᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠮᠠᠷᠲᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠢ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠶ‍᠂ ᠪᠠᠯᠮᠠᠰᠤᠢᠷᠤᠩ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠭᠡ᠊·ᠮᠢᠭᠮᠠᠷᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠭᠡᠯᠡᠳ ᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 19221
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 09 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

(ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ)

 

ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠭᠡᠨᠡᠩᠭᠡᠨ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ

ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠠᠳᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠤ ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ

ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠂

        ᠢᠷᠭᠤᠢ ᠭᠡᠡᠵᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢᠠᠵᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ

        ᠶᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠮᠠᠷᠳᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠢ᠃

        ᠢᠷᠭᠤᠢ ᠭᠡᠡᠵᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢᠠᠵᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ

        ᠶᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠮᠠᠷᠳᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠢ᠃

 

ᠰᠠᠮ ᠰᠡᠮᠭᠡᠨ ᠰᠢᠷᠳᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ

ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠢᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠠᠮᠵᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ

ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠ ᠣᠴᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠡᠳ ᠠᠯᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠂

        ᠳᠠᠭᠢᠯᠳᠠ

 

ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠬᠠᠨᠢᠰᠤᠨ ᠳᠤᠭᠳᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠳᠠᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ

ᠵᠡᠭᠦᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠨᠠᠵᠤ ᠬᠤᠨᠤᠬᠤ ᠡᠴᠡ

ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠠᠮᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠂

        ᠳᠠᠭᠢᠯᠳᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ