ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ Take Off ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠭᠡ᠊·ᠰᠤᠶᠤᠮᠪᠤ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠪ᠊·ᠪᠠᠲᠤ᠊ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ᠂ ᠠᠷᠠᠨᠵᠠᠢ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠲᠧᠢᠺ ᠤᠤᠹ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 21728
ᠴᠠᠭ᠄ 2008 ᠤᠨ ᠤ 02 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 03
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠴᠢᠨᠤ ᠡᠵᠡᠭᠦᠢ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠢ᠌ᠳᠬᠠᠷᠳᠤ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ

ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭᠡᠭ᠌

ᠴᠢᠨᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠮᠵᠢ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ

ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠬᠠᠶᠠᠯᠬᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠠᠰᠤ ᠡ

 

ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠢᠨᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠢᠴᠢᠨ᠎ᠠ

ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ

ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠭᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠴᠤ ᠳᠦᠭᠡᠨᠡᠪᠠᠴᠤ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠰᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ

 

ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠡᠭᠢᠷ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ

ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠳᠡᠪᠠᠷᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠯ

ᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠬᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ᠌ᠳᠠᠬᠤ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠴᠠᠰᠤ

ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭᠠᠬᠠᠨ ᠴᠠᠰᠤ

 

ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠢᠨᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠢᠴᠢᠨ᠎ᠠ

ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ

ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠭᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠴᠤ ᠳᠦᠭᠡᠨᠡᠪᠠᠴᠤ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠰᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ

 

ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠡ

ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠴᠢᠮᠠᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ

ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠡᠷᠡᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ

 

ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠳᠤ ᠰᠦᠨᠢ

ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠣᠶᠠᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠪᠠᠨᠡᠭᠡ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠵᠤ

ᠴᠢᠮᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠨᠢᠪᠴᠢᠬᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ

ᠵᠤᠯᠠ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ

 

ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠢᠨᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠢᠴᠢᠨ᠎ᠠ

ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ

ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠭᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠴᠤ ᠳᠦᠭᠡᠨᠡᠪᠠᠴᠤ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠰᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ

 

ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠢᠨᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠢᠴᠢᠨ᠎ᠠ

ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ

ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠭᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠴᠤ ᠳᠦᠭᠡᠨᠡᠪᠠᠴᠤ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠰᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ