ᠰᠠᠸᠠᠩ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠢ᠌ᠯᠠᠳᠬᠠᠯ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠶ·ᠪᠠᠳᠤᠳᠠᠯᠠᠢ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠡᠴᠡᠨᠴᠤᠭᠲᠤ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠤᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2230
ᠴᠠᠭ᠄ 2018 ᠤᠨ ᠤ 01 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 05
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠤᠯᠠᠭ

 

ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠶᠢᠡᠷ

ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠳᠠᠢᠴᠢᠨ ᠤᠳᠤᠮᠳᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠤᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠷ

ᠳᠠᠭᠰᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠶᠢᠠᠨ ᠠᠮᠢᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

        ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ

        ᠪᠠᠳᠮᠠᠨ ᠵᠦᠩᠨᠡᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠯᠠᠵᠤ

        ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠶᠢᠠᠷ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠸᠠᠩ ᠶᠢᠠᠷ

        ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠮᠤᠷᠵᠢᠭᠠᠷᠠᠢ

                ᠬᠤᠷᠤᠢ ᠬᠤᠷᠤᠢ ᠬᠤᠷᠤᠢ ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠩ

                ᠬᠤᠷᠤᠢ ᠬᠤᠷᠤᠢ ᠬᠤᠷᠤᠢ ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠩ

 

ᠡᠰᠡᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠬᠦᠷᠳᠦᠨ ᠶᠢᠡᠷ

ᠡᠩᠬᠡ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢ ᠮᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠤᠤᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠶᠢᠠᠷ

ᠡᠬᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠶᠢᠠᠨ ᠠᠮᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

        ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠵᠠᠩᠭᠢᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠨᠢ ᠪᠡᠷ

        ᠬᠦᠨᠦᠭᠡᠯ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠠᠷᠢᠯᠵᠤ

        ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠠᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠸᠠᠩ ᠶᠢᠠᠷ

        ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠲᠤᠭ ᠤᠷᠲᠤᠰᠤᠭᠠᠷᠠᠢ

                ᠬᠤᠷᠤᠢ ᠬᠤᠷᠤᠢ ᠬᠤᠷᠤᠢ ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠩ

                ᠬᠤᠷᠤᠢ ᠬᠤᠷᠤᠢ ᠬᠤᠷᠤᠢ ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠩ

                ᠬᠤᠷᠤᠢ ᠬᠤᠷᠤᠢ ᠬᠤᠷᠤᠢ ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠩ

                ᠬᠤᠷᠤᠢ ᠬᠤᠷᠤᠢ ᠬᠤᠷᠤᠢ ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠩ

                        ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠩ

                        ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠩ

                        ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠩ

                        ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠩ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ