ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠪᠤᠯᠲᠤᠭᠠᠢ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠶ·ᠪᠠᠲᠤᠳᠠᠯᠠᠢ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠤᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2817
ᠴᠠᠭ᠄ 2018 ᠤᠨ ᠤ 01 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 08
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠤᠯᠠᠭ

 

ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠵᠦᠢ᠌ᠯ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ

ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠪᠤᠯᠲᠤᠭᠠᠢ

        ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠩ

        ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠩ

ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠳᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠳ

ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠶᠢᠠᠷ ᠪᠤᠯᠲᠤᠭᠠᠢ

        ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠩ

        ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠩ

ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠵᠦᠢ᠌ᠯ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ

ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠲᠤᠭᠠᠢ

        ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠩ

        ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠩ

ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠳ

ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠮᠤ

        ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠩ

        ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠩ

ᠤᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠮᠤ

        ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠩ

        ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠩ

ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠤᠷᠤᠰᠢᠮᠤ

        ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠩ

        ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠩ

ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠴᠢᠶᠠᠬᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠮᠤ

ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠤᠷᠤᠰᠢᠮᠤ

        ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠩ

        ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠩ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ