ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠮᠢᠨᠢ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 27772
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 01 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

(ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩ᠂ ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ)

 

ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ

ᠬᠤᠳᠠᠯᠠ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ

ᠣᠴᠠᠷᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ

ᠣᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠳ᠋ᠠ

    ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠶᠤᠮ ᠡ

    ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠶᠤᠮ ᠡ

    ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠣᠶᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠡ

    ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠶᠤᠮ ᠡ

 

ᠳᠡᠨᠢᠭᠦᠨ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ

ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠤᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ

ᠣᠳᠤᠮ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ

ᠣᠶᠠᠬᠠᠨ ᠬᠠᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠳ᠋ᠠ

    ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠶᠤᠮ ᠡ

    ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠶᠤᠮ ᠡ

    ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠣᠶᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠡ

    ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠶᠤᠮ ᠡ

 

ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠤ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ

ᠳᠠᠠᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠰ ᠪᠣᠮᠠᠨ ᠪᠣᠮᠠᠨ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ

ᠢᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠤᠤᠰ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ

ᠡᠡᠭ᠍ᠭᠦᠷᠢ ᠬᠠᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠳ᠋ᠠ

    ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠶᠤᠮ ᠡ

    ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠶᠤᠮ ᠡ

    ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠣᠶᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠡ

    ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠶᠤᠮ ᠡ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ