ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠭᠦᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠵᠢᠷᠤᠮᠲᠤ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 23514
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 07 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 06
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ

 

ᠣᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠤ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠦᠨᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠢ ᠳᠠᠯᠠᠯᠤᠨ ᠣᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ

ᠭᠡᠢ᠌ᠮᠦᠷᠢ ᠪᠣᠰᠬᠤ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠵᠦᠩᠨᠠᠯ ᠳᠠᠢ

 

ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠲᠤ ᠰᠤᠳᠤ ᠨᠠᠮᠠᠷᠢᠯᠠᠨ

ᠭᠦᠰᠡᠭᠦ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠳᠤ ᠵᠢᠮ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠭᠦᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠯᠤᠮᠳᠠ

ᠭᠦᠴᠦᠳᠤ ᠣᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ

 

ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠡᠰᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠰᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠤᠠᠬᠠᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠢ ᠭᠦᠪᠴᠢᠯᠡᠭᠦ

ᠰᠥᠭ᠌ ᠨᠠᠮᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢ

 

ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠭᠤᠢ ᠳᠤ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠨ

ᠥᠭᠡᠳᠡᠯᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠠᠰᠠᠷ ᠲᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠯᠤᠮᠳᠠ

ᠠᠪᠣᠷᠭᠤ ᠶᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ