ᠮᠢᠨᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠨᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠳ·ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠤᠷᠵᠢ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠨᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠬᠢᠫ ᠬᠤᠫᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 19831
ᠴᠠᠭ᠄ 2006 ᠤᠨ ᠤ 09 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠭᠡᠨᠳᠡᠢ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ ᠰᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ

ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠵᠥᠭ᠌ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠢ ᠭᠦᠪᠴᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ

ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠮᠢᠨ ᠤ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠤᠪᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ

ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠥᠭ᠌ ᠤᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠯᠡᠰᠤᠨ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ

ᠭᠡᠷᠦᠯᠤᠨ ᠣᠨᠤᠨ ᠳᠤᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠮᠦᠷᠠᠨ ᠨᠤᠭᠦᠳ

ᠬᠤᠳᠠᠯᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠡᠮ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠷᠤᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ

ᠭᠦᠪᠰᠦᠭᠦᠯ ᠣᠪᠰᠤ ᠪᠣᠢ᠌ᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠳ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠤ ᠣᠮᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠮ ᠪᠦᠷᠢᠳᠤ ᠣᠰᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ

ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠢᠨᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠣᠷᠤᠨ

 

ᠬᠤᠯᠠᠭᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠰᠤᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠬᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ

ᠭᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠴᠡᠯᠮᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠠᠢ᠌ᠳᠠᠮ ᠤᠳ

ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠱᠤᠪᠬᠤ ᠰᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠤᠳ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠡᠨᠢ᠌ᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯᠳᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ

ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠨᠤᠳᠤᠭ

ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠡᠳᠡᠯᠡᠨ ᠭᠤᠯᠳᠤ ᠳᠠᠪᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ

ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠤ ᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠨ ᠠᠪᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤ ᠣᠷᠳᠤ ᠰᠢᠯᠢ ᠨᠤᠭᠦᠳ

ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠡᠳᠡᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ

ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠢᠨᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠣᠷᠤᠨ

 

ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡᠳ ᠢ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ

ᠦᠷ᠎ᠡ ᠠᠴᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠦᠷᠠᠵᠢᠵᠤ ᠦᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠷᠤᠨ

ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠤᠨ

ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠭᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠲᠤ ᠠᠳᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠣᠷᠤᠨ

ᠠᠪᠣ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠣᠷᠤᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠰᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ

ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠩᠭᠡᠵᠢᠨ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠤᠨ

ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠥᠩᠭᠡᠵᠢᠨ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ

ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠢᠨᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠣᠷᠤᠨ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ