ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠳ·ᠪᠤᠯᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠪᠤᠯᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 13741
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 03
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠢ ᠭᠢᠭᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠣᠯᠳᠠᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ

ᠠᠮᠠ ᠴᠠᠩᠭ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠠᠨ᠎ᠠ

ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠮᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠳᠤᠭᠳᠤᠯᠪᠠ

ᠬᠠᠮᠢᠭᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠤᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠣᠯᠠᠭᠠᠠᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠶᠢᠡᠷ

ᠣᠳᠠᠰᠤ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠪᠠ

ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠳᠠᠨᠢᠯ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠦᠬᠢᠨ ᠨᠠᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ

    ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤ ᠪᠣᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤ ᠪᠣᠢ

    ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤ ᠪᠣᠢ

    ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠦᠨᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠢ ᠵᠥᠭᠡᠷ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠤ

    ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠦᠦ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠦᠦ

    ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤ ᠪᠣᠢ

    ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠦᠨᠦ ᠤᠷᠤᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ

    ᠨᠨ ᠨᠨ ᠨᠨ ᠁

 

ᠶᠠᠭ ᠴᠠᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠯᠤᠨ ᠣᠳᠠᠰᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠳᠠᠷᠠ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ

ᠠᠷᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠷᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠤᠨ

ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠴᠢᠯ᠎ᠠ

ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠠᠶᠠᠯᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ

ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠭ ᠢ

ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡᠢ

ᠣᠷᠢᠳᠤ ᠡᠴᠡ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠦᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠨᠦ ᠡᠳᠦᠷ

ᠦᠨᠡᠨ ᠭᠤᠶᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠷᠴᠢ ᠭᠦᠴᠤ ᠲᠡᠶ ᠣᠷᠤᠭᠰᠢ ᠪᠠᠨ

    ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤ ᠪᠣᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤ ᠪᠣᠢ

    ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤ ᠪᠣᠢ

    ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠦᠨᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠢ ᠵᠥᠭᠡᠷ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠤ

    ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠦᠦ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠦᠦ

    ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤ ᠪᠣᠢ

    ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠦᠨᠦ ᠤᠷᠤᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ

    ᠨᠨ ᠨᠨ ᠨᠨ ᠁

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ