ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠨᠠᠰᠤᠨᠳᠠᠯᠠᠢ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠳ᠋ᠠᠷᠮ᠎ᠠ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 7026
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 03
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠰᠢᠵᠢᠮ ᠢ

ᠰᠢᠭᠦᠳᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ

ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠬᠤᠴᠤᠷᠬᠤ ᠣᠶᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠢ

ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠦᠪᠠᠢ᠌ᠯᠡᠳᠡᠭ᠌

ᠡᠨ ᠁ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ

ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ

ᠡᠭᠡᠳᠡᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ

 

ᠠᠭᠤᠵᠢᠷᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠢ

ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠡᠨᠡᠢ᠌ᠯᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ

ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠶᠢ

ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠭᠡᠡᠳᠤ ᠭᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠳᠠᠭ

 

ᠨᠠᠮᠳᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠶᠢ

ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠢᠯᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ

ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠷᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠭ᠌ ᠢ

ᠨᠠᠯᠠᠭᠠᠷ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠶᠠᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠳᠠᠭ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ