ᠪᠤᠲᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠲ·ᠨᠠᠢᠳᠠᠩᠵᠠᠪ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠨ·ᠪᠠᠶᠠᠨᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠮ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 64501
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 02 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

(ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ)

 

ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠨᠤᠯᠵᠠᠬᠤ ᠠᠯᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ

ᠵᠢᠷᠪᠢᠰᠭᠢᠨ ᠳᠤᠷᠤᠯᠵᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ᠂

ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠰᠦ᠋ ᠪᠠᠨ ᠢᠪᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ

ᠪᠦᠩ ᠪᠦᠩ ᠳᠡᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠠᠪᠠ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ᠃

 

ᠨᠠᠷᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠷᠣᠢ᠌ᠯᠠᠬᠤ ᠭᠦᠡᠳᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ

ᠨᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠩᠬᠠᠨ ᠳᠤᠷᠤᠯᠵᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ᠂

ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠪᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ

ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠠᠪᠠ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ᠃

 

ᠪᠣᠷᠳᠠᠭᠯᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠭᠤᠪᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ

ᠪᠣᠢ᠌ᠯᠠᠩᠬᠠᠨ ᠳᠤᠷᠤᠯᠵᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ᠂

ᠨᠠᠯᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ

ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠠᠪᠠ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ