ᠭᠠᠳᠠ ᠮᠡᠢ᠌ᠷᠠᠨ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠠ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠸᠠᠨ ᠯᠢ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠮᠢᠨ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 31750
ᠴᠠᠭ᠄ 2006 ᠤᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

ᠣᠷᠢᠳᠤ ᠵᠦᠭ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠰᠦᠬᠡᠥᠨ ᠢᠷᠡᠬᠥ

ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠣᠨ ᠤ ᠵᠤᠯᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠡ ᠬᠦ᠋

ᠣᠷᠳᠣ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ

ᠰᠠᠭᠣᠬᠣ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠰᠣᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ ᠳᠡ ᠬᠦ᠋

ᠣᠷᠪᠠᠭᠠᠳ ᠭᠠᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠ ᠮᠠᠢ᠌ᠷᠠᠨ ᠤ

ᠣᠴᠢᠷ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠡ ᠬᠦ᠋

ᠦᠷᠬᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠡ ᠬᠦ᠋

 

ᠬᠤᠢ᠌ᠳᠤ ᠵᠦᠭ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠰᠦᠬᠡᠥᠨ ᠢᠷᠡᠬᠥ

ᠬᠠᠯᠢᠭᠣᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠣᠨ ᠤ ᠵᠤᠯᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠡ ᠬᠦ᠋

ᠬᠤᠢ᠌ᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠷᠠᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ

ᠰᠠᠭᠣᠬᠣ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠰᠣᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ ᠳ᠋‍ᠠ ᠬᠦ᠋

ᠬᠣᠪᠢᠰᠣᠭᠠᠳ ᠭᠠᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠ ᠮᠡᠢ᠌ᠷᠡᠨ ᠤ

ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠡ ᠬᠦ᠋

ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠡ ᠬᠦ᠋

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ