ᠵᠢᠨᠵᠦᠦᠷᠮ᠎ᠠ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠰᠠᠢ᠌ᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠤ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠰᠠᠢ᠌ᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠤ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 4615
ᠴᠠᠭ᠄ 2018 ᠤᠨ ᠤ 09 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠨᠵᠢᠯᠡ ᠪᠡᠨ

ᠤᠷᠪᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠳ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ ᠳᠠ

ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠪᠡᠨ ᠵᠢᠨᠵᠦᠦᠷᠮ᠎ᠠ

ᠦᠨᠦᠴᠢᠷᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠳ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ ᠳᠡ

 

ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠨᠵᠢᠯᠡ ᠪᠡᠨ

ᠬᠦᠷᠪᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠳ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ ᠳᠠ

ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠪᠡᠨ ᠵᠢᠨᠵᠦᠦᠷᠮ᠎ᠠ

ᠦᠨᠦᠴᠢᠷᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠳ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ ᠳᠡ

 

ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠡᠷ

ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠳᠤᠳ ᠨᠢ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ

ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠳ ᠢᠷᠡᠪᠡᠯ ᠵᠢᠨᠵᠦᠦᠷᠮ᠎ᠠ

ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠠᠩᠭᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠢ

ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠠᠩᠭᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠢ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ