ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠪᠠᠯᠵᠤᠤᠷ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠳ᠋ᠠᠮᠪᠠ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠲᠤ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 3816
ᠴᠠᠭ᠄ 2018 ᠤᠨ ᠤ 01 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 04
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠰᠡᠭᠦᠢ᠌ᠨ ᠰᠦᠨᠳᠡᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ

ᠠᠰᠬ᠎ᠠ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠬᠠᠨ ᠲᠠᠢ

ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦ᠋ ᠰᠢᠭ᠌ ᠠᠷᠢᠭᠤᠬᠠᠨ ᠮᠡᠯᠮᠡᠯᠵᠡᠭᠰᠡᠨ

ᠬᠠᠬᠢᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ

 

ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠤᠯᠢᠳᠠᠨ ᠮᠦᠰᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ

ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯᠭᠠᠨᠲᠤ ᠬᠤᠨᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠠᠢ

ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠭ᠌ᠰᠠᠨ

ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠮᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ

 

ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠯ ᠮᠢᠨᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ

ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ

ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠯ ᠮᠢᠨᠦ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠷᠦᠢ

ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ 1 ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ