ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 8045
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 03
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠭᠡᠨ ᠳᠦᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠲᠡᠶ

ᠵᠠᠷᠪᠠᠯᠵᠠᠨ ᠣᠷᠤᠰᠬᠤ ᠦᠯᠵᠡᠢ᠌ᠮᠦᠷᠠᠨ ᠲᠡᠶ

ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠳᠤ ᠴᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠲᠡᠶ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠮᠢᠨᠢ

ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ

ᠠᠢ ᠁ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ

ᠰᠤᠨᠤᠯᠵᠠᠨ ᠴᠠᠢ᠌ᠯᠵᠠᠬᠤ ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ

ᠰᠤᠪᠣᠤᠨ ᠰᠠᠴᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠰᠥᠷᠦᠭ᠌ ᠲᠡᠶ

ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠯᠠᠳᠠᠨ ᠭᠤᠯᠤᠮᠳᠠ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ

ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠳᠠᠩ ᠵᠠᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠣᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠠᠢ ᠁ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ