ᠵᠧᠳᠡᠷ ᠨᠠ ᠨᠠ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 9015
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 08 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 01
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠵᠡᠭᠦᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠰᠢᠤ ᠵᠸᠳᠠᠷ ᠨᠨ ᠨᠨ ᠭᠦᠢ

ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠴᠢᠨᠢ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠵᠸᠳᠠᠷ ᠨᠨ ᠨᠨ ᠭᠦᠢ

ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠣᠷᠤᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠴᠢᠨᠢ

ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨᠠᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠵᠸᠳᠠᠷ ᠨᠨ ᠨᠨ ᠭᠦᠢ

 

ᠡᠷᠢᠭᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠴᠢᠨᠢ ᠮᠠᠨᠢ ᠰᠢᠤ ᠵᠸᠳᠠᠷ ᠨᠨ ᠨᠨ ᠭᠦᠢ

ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠴᠢᠨᠢ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠵᠸᠳᠠᠷ ᠨᠨ ᠨᠨ ᠭᠦᠢ

ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠣᠷᠤᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠨᠡᠷᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠴᠢᠨᠢ

ᠡᠷᠢᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨᠠᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠵᠸᠳᠠᠷ ᠨᠨ ᠨᠨ ᠭᠦᠢ

 

ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠩ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠠᠪ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠳ ᠵᠸᠳᠠᠷ ᠨᠨ ᠨᠨ ᠭᠦᠢ

ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠤᠭᠤᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨᠠᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠵᠸᠳᠠᠷ ᠨᠨ ᠨᠨ ᠭᠦᠢ

ᠴᠢᠪᠠᠭᠠᠠᠴᠠ ᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠳ

ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨᠠᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠵᠸᠳᠠᠷ ᠨᠨ ᠨᠨ ᠭᠦᠢ

 

ᠬᠤᠯᠤᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠠᠪ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠳ ᠵᠸᠳᠠᠷ ᠨᠨ ᠨᠨ ᠭᠦᠢ

ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨᠠᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠵᠸᠳᠠᠷ ᠨᠨ ᠨᠨ ᠭᠦᠢ

ᠬᠤᠯᠠᠠᠴᠠ ᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠳ

ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨᠠᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠵᠸᠳᠠᠷ ᠨᠨ ᠨᠨ ᠭᠦᠢ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ