ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪ᠊·ᠪᠤᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠴ·ᠭᠠᠩᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠪ᠊·ᠫᠦᠷᠪᠦᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠪᠤᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ EP
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 23214
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠤᠨ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠩᠬᠠᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠬᠤᠭᠠᠤᠨ

ᠠᠳᠠᠷ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠢ ᠵᠥᠰᠦᠭᠡᠳ

ᠠᠪᠣ ᠡᠵᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠰᠢᠨᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

    ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠴᠤᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ

    ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠡ

 

ᠭᠠᠩᠭ᠋ᠠᠩ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ

ᠭᠤᠶᠤᠬᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠪᠠᠷ ᠢ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡᠵᠤ

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠤᠯᠠ ᠡᠴᠡ ᠵᠤᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠣᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠷ

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠣᠭᠳᠤᠬᠤ ᠠᠬᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠦᠰ ᠮᠢᠨᠢ ᠡ

    ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠴᠤᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ

    ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠡ

 

ᠭᠦᠭᠡᠷᠤᠨ ᠮᠠᠠᠳᠤᠬᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠢᠯᠴᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ

ᠭᠦᠡᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠪᠠᠷ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠤᠯᠠᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠭᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ

ᠭᠦᠭᠡᠷᠭᠡ ᠵᠦᠷᠢᠭᠦᠯᠤᠨ ᠮᠠᠠᠳᠤᠯᠡᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

    ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠴᠤᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ

    ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠡ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ