ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ EP
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠬᠢᠫ ᠬᠤᠫᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 14049
ᠴᠠᠭ᠄ 2008 ᠤᠨ ᠤ 01 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 31
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠵᠤ ᠯᠠ ᠶᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ

ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ

ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠶᠠᠪᠣ ᠳ᠋ᠠ ᠴᠢ ᠶᠠᠪᠣ ᠳ᠋ᠠ ᠪᠢ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ

ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ

ᠪᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ

 

ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠡᠴᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤ ᠪᠣᠢ ᠳ᠋ᠡ

ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠢ

ᠪᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠥᠨᠡᠭᠡᠷ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠣᠢ ᠳ᠋ᠡ

ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤ ᠪᠣᠢ ᠳ᠋ᠡ

ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠯᠡᠴᠢᠭᠡᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠡ

ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠳ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠡ

ᠴᠢᠨᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠰᠠᠮ ᠳᠤᠰᠬᠤ ᠳᠤ

ᠪᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠣᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠴᠤ ᠦᠵᠡᠯ᠎ᠠ

ᠣᠳᠤ ᠭᠦᠢᠴᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ᠎ᠠ

ᠠᠵᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠥᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠳᠦᠢᠴᠢᠭᠡᠯ᠎ᠡ

ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ

ᠡᠨᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ

ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ

ᠪᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ

 

ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠵᠤ ᠯᠠ ᠶᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ

ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ

ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠶᠠᠪᠣ ᠳ᠋ᠠ ᠴᠢ ᠶᠠᠪᠣ ᠳ᠋ᠠ ᠪᠢ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ

ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ

ᠪᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ

 

ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ

ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠡᠨᠡ ᠮᠢᠨᠤ ᠭᠡᠮ

ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠭᠡᠳ ᠥᠨᠡᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ

ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ

ᠪᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠯᠡᠶ᠎ᠡ ᠣᠳᠤ ᠮᠠᠳᠠᠪᠠ ᠦᠦ

ᠳᠠᠷᠠ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠷᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠥᠨᠡᠭᠡᠷ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠦ

ᠳᠡᠭᠡᠪᠠᠯ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠡ

 

ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠵᠤ ᠯᠠ ᠶᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ

ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ

ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠶᠠᠪᠣ ᠳ᠋ᠠ ᠴᠢ ᠶᠠᠪᠣ ᠳ᠋ᠠ ᠪᠢ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ

ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ

ᠪᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ

 

ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠦ

ᠡᠰᠡᠪᠠᠯ ᠪᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠬᠤ ᠦᠦ

ᠪᠢ ᠴᠢᠨᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠤᠨ

ᠰᠢᠨᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠢ ᠳᠤᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠦ

ᠴᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠪᠠ ᠦᠦ

ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠯᠠ ᠥᠨᠡᠭᠡᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠡ

ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠭᠤᠯᠤᠴᠢᠬᠠᠪᠠ ᠦᠦ

ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠨᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡ ᠪᠣᠢ

ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ

ᠰᠤᠢ᠌ᠳ ᠮᠤᠢ᠌ᠳ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠶᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ

ᠡᠳᠦᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠴᠢᠨᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠢᠵᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ

ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠢᠨᠠᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢ

ᠡᠨᠡ ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠭ ᠡᠴᠡ

ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠡ ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠢ

 

ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠵᠤ ᠯᠠ ᠶᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ

ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ

ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠶᠠᠪᠣ ᠳ᠋ᠠ ᠴᠢ ᠶᠠᠪᠣ ᠳ᠋ᠠ ᠪᠢ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ

ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ

ᠪᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ