ᠲᠡᠮᠦᠷ᠎ᠡ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠲᠤ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 3407
ᠴᠠᠭ᠄ 2018 ᠤᠨ ᠤ 01 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 04
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

ᠡᠷᠡᠬᠡᠢ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠦᠷ᠎ᠡ

ᠡᠵᠡᠨ ᠵᠤᠷᠭᠠᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠦᠷ᠎ᠡ

ᠳᠤᠯᠤᠪᠤᠷ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠮ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠦᠷ᠎ᠡ

ᠳᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠵᠤᠷᠭᠠᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠦᠷ᠎ᠡ

 

ᠤᠯᠤᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠯᠭᠠᠪᠠᠴᠤ

ᠤᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠷᠭᠡ

ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠪᠠᠴᠤ

ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠬᠤᠢ ᠳᠤ ᠪᠡᠷᠬᠡ

 

ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠴᠤ ᠳᠡᠭᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠯᠭᠠᠪᠠᠴᠤ

ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩᠨᠠᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠴᠨᠢ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠷᠬᠡ

ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠮᠠᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠪᠠᠴᠤ

ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠬᠤᠢ ᠳᠤ ᠪᠡᠷᠬᠡ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ