ᠪᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠶᠢᠠᠷ ᠶᠢᠠᠨ ᠭᠤᠶᠤᠳᠠᠭ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠱ·ᠭᠦᠷᠪᠠᠽᠠᠷ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠱ·ᠭᠦᠷᠪᠠᠽᠠᠷ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠦᠵᠦᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠲᠤᠳᠤ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠭᠡᠯᠡᠳ ᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 59972
ᠴᠠᠭ᠄ 2006 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

ᠭᠦᠭᠡ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠣᠴᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠴᠢᠷ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠴᠢᠷ

ᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠳᠠᠩᠴᠠᠵᠤ ᠭᠦᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠴᠢᠷ

ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭ ᠱᠠᠩᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠯᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠠᠮᠰᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠴᠢᠷ

ᠪᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠡᠳᠦᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡ

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠠᠰᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ

ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠢ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠤᠶᠤᠨ᠎ᠠ

ᠪᠢ ᠭᠦᠭᠦᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠠᠯᠠᠭ ᠰᠢᠭᠦᠳᠡᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠭᠦᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠤᠶᠤᠳᠠᠭ

ᠭᠦᠷᠡᠩ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠢ᠌ᠵᠢᠮ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠤᠶᠤᠳᠠᠭ

ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠭᠡᠨᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠤᠶᠤᠳᠠᠭ

ᠵᠡᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠤᠷᠮᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠤᠶᠤᠳᠠᠭ

ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠡ᠂ ᠪᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠤᠶᠤᠳᠠᠭ

ᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠳᠤᠨᠢ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠢᠰᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠤᠶᠤᠳᠠᠭ

 

ᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠳᠠᠪᠭᠢᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡᠳ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠮᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠤᠶᠤᠳᠠᠭ

ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠤᠶᠤᠳᠠᠭ

ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠶᠤᠳᠠᠭ

ᠪᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠤᠶᠤᠳᠠᠭ ᠡ

ᠰᠢᠷᠭᠢᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠷᠦᠯᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠠᠷᠠ ᠵᠦᠪ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠵᠤ ᠭᠤᠶᠤᠳᠠᠭ

ᠰᠢᠯᠵᠢᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠵᠥᠭ᠌ ᠲᠦᠰᠢᠵᠤ ᠭᠤᠶᠤᠳᠠᠭ

ᠪᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠤᠶᠤᠳᠠᠭ ᠡ

ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠡᠷᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠳᠤᠩ ᠳᠤᠭᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠤᠶᠤᠳᠠᠭ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠥᠰᠦᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠤ ᠭᠤᠶᠤᠳᠠᠭ

ᠪᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠵᠢᠠ ᠶᠢᠠᠨ ᠭᠤᠶᠤᠳᠠᠭ ᠡ

ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠴᠦᠭᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠰᠢᠴᠢᠬᠠᠬᠤ ᠳᠤ

ᠠᠩᠭ᠋ᠠᠬᠠᠢ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠮᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠨᠡᠮᠰᠢᠵᠤ

ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠳᠡᠭᠦᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠠᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠢᠮᠤᠰᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠥᠮᠦᠭᠡᠷᠤᠨ

ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠵᠤᠯᠠᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠮᠥᠷᠭᠦᠵᠤ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠭᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ

ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠡᠶ ᠴᠤ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠤᠠᠬᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠭᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ

ᠪᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠰᠥᠭᠦᠷᠴᠤ ᠰᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ

ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠦ᠋ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠳ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ

ᠡᠭᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠡᠢ᠌ᠮᠦᠷᠢ ᠰᠠᠪᠰᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠰᠠᠪᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠥᠵᠡᠭᠦ ᠮᠠᠨ ᠳᠤ

ᠰᠠ‍‌ᠶᠢ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠷᠢᠨ᠎ᠡ

ᠪᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠳᠠᠢ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ

ᠪᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠰᠠᠭᠢᠭᠤᠰᠤ ᠰᠢᠭ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠷᠠᠳᠠᠢ ᠳᠦᠷᠡᠯᠵᠡᠭᠦ ᠪᠢᠰᠢ ᠳ᠋ᠠ

ᠪᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠡᠨᠡᠷᠢᠯ᠎ᠡ ᠡᠨᠡᠷᠢᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠢ ᠣᠶᠠᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ

ᠪᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠡᠷᠭᠢᠯ᠎ᠡ ᠡᠷᠭᠢᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠳ ᠡᠵᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦ ᠪᠢᠰᠢ ᠳ᠋ᠠ

ᠪᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠳᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭ᠌ ᠢ ᠬᠠᠳᠠᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ

ᠪᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠲᠡᠶ ᠨᠠᠷᠠ︖ᠲ᠋ᠠᠢ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠯᠳᠠᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠳ᠋ᠠ

ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠢ

ᠠᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠷ ᠲᠡᠶ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠶᠤᠮᠰᠢᠭ ᠤᠢ᠌ᠷᠬᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠡ

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠳᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠲᠡᠶ ᠦᠨᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠴᠢᠶᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠮ ᠡ᠂ ᠡᠭᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ

ᠪᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠤᠶᠤᠳᠠᠭ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠤᠶᠤᠳᠠᠭ ᠡ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ