ᠲᠠᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠮ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 72969
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

ᠬᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠠᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ

ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠶᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠡᠨᠡ ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠭᠡᠵᠤ ᠣᠨᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠮ

ᠡᠭᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠵᠠᠢ

    ᠪᠢᠳᠠ ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠭᠠᠢ ᠡᠭᠦᠷ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠵᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠷ

    ᠡᠪ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠮᠳᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ

    ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠡ

    ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠢᠵᠠ ᠳ᠋ᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠡ

    ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠳᠠᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ

    ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠬᠠᠶᠠᠴᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ

 

ᠡᠨᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠢᠯᠡᠨ ᠳᠠ ᠪᠢᠳᠠᠨᠠᠷ ᠵᠡᠪᠠᠰᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠤᠯ

ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠬᠣᠢ᠌ᠴᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠮᠠᠭᠠᠤᠨ ᠦᠭᠡᠶ

ᠡᠭᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ

ᠡᠩᠬᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠡᠭᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ

    ᠪᠢᠳᠠ ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠭᠠᠢ ᠡᠭᠦᠷ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠵᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠷ

    ᠡᠪ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠮᠳᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ

    ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠡ

    ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠢᠵᠠ ᠳ᠋ᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠡ

    ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠳᠠᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ

    ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠬᠠᠶᠠᠴᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ

 

ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠨᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠮᠵᠢᠵᠤ

ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠯᠤᠰ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠤᠨ ᠮᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ

ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠲᠡᠶ

ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠣᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠯᠭᠡᠳᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠶ᠎ᠠ

    ᠪᠢᠳᠠ ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠭᠠᠢ ᠡᠭᠦᠷ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠵᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠷ

    ᠡᠪ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠮᠳᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ

    ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠡ

    ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠢᠵᠠ ᠳ᠋ᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠡ

    ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠳᠠᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ

    ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠬᠠᠶᠠᠴᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ

 

 

ᠵᠡᠭᠦᠯᠳᠡ

 

        《ᠳᠠᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ》

 

    ᠡᠷᠳᠡ ᠣᠷᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠠᠠᠳᠢ᠂ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ 《ᠳᠠᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠢ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠴᠡᠢ᠄

    ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠥᠯᠦᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠡᠳᠡ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠥᠭᠡᠷ ᠢ ᠪᠦᠭᠦᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠴᠢᠨᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠳᠤᠮᠤ ᠳᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷᠴᠢᠮᠡᠯ ᠭᠤᠯᠢᠷ (ᠭᠤᠸᠠᠮᠢᠶᠠᠨ) ᠊ᠢ ᠴᠢᠨᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠯᠢᠮ ᠣᠷᠳᠤ (ᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠣᠷᠳᠤ) ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠠᠪᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠥᠯᠦᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤ ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠨ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠰᠠᠪᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠶᠠᠷᠤ ᠣᠯᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠨ ᠰᠠᠪᠬᠠᠯᠠᠵᠤ ᠰᠠᠮᠪᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠳᠤᠮᠤ ᠳᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠵᠤ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠍ᠷᠡᠨ ᠪᠠᠠᠳᠠᠩ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠨ ᠠᠯᠢᠨ ᠤ ᠭᠢᠨᠢ ᠰᠠᠪᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠴᠤ ᠰᠠᠪᠬᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠴᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠱᠦᠯᠦ ᠨᠢ ᠰᠢᠷᠭᠢᠨ ᠰᠢᠳᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

    ᠥᠯᠦᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠣᠯᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠠᠩ ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ ᠦᠯᠪᠠᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠳᠠᠮᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ 《ᠳᠠᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠠᠡᠳᠡᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠪᠠᠯ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠢ 《ᠳ᠋ᠸᠪᠠᠵᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠢ ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠢ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠄

    ᠥᠯᠦᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠠᠳᠠ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠥᠭᠡᠷ ᠢ ᠪᠦᠭᠦᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠴᠢᠨᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠳᠤᠮᠤ ᠳᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷᠴᠢᠮᠡᠯ ᠭᠤᠯᠢᠷ (ᠭᠤᠸᠠᠮᠢᠶᠠᠨ) ᠊ᠢ ᠴᠢᠨᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠯᠢᠮ ᠣᠷᠳᠤ (ᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠣᠷᠳᠤ) ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠠᠪᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠥᠯᠦᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤ ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠰᠠᠪᠬᠠᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠰᠠᠪᠬᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠳᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠬᠠᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠨᠢ ᠮᠦᠨ ᠴᠤ ᠰᠠᠪᠬᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠳᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠨᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠳᠠᠯᠪᠢᠨ ᠵᠤᠭᠤᠭ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠠᠮᠳᠠ ᠲᠡᠶ ᠢᠳᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠠᠳᠴᠤ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ 《ᠳ᠋ᠸᠪᠠᠵᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ》 ᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠯᠪᠢᠷᠢᠨ ᠮᠦᠷᠭᠦᠵᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ 《ᠳ᠋ᠸᠪᠠᠵᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ》 ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ