ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠬᠤᠷᠳᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠵᠦᠢᠷᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 18966
ᠴᠠᠭ᠄ 2008 ᠤᠨ ᠤ 02 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 03
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠶᠠᠭ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ᠌ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭᠦ ᠰᠠᠨ

ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠥᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠌᠂ ᠪᠣᠴᠠᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ᠌

ᠠᠯᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠬᠤ ᠦᠦ

ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠨᠠᠪᠴᠢᠰ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠮᠳᠤ

ᠶᠠᠭ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ᠌ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭᠦ ᠰᠠᠨ

ᠶᠠᠭ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ᠌ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠳᠡᠭᠦᠯᠢᠭᠦ ᠰᠠᠨ

 

ᠳᠠᠯᠪᠢ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠡᠰᠭᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ

ᠳᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠤ ᠣᠮᠤᠭᠯᠠᠩ ᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠤᠷᠢᠵᠤ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ

ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠡᠨ ᠴᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ

ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠣᠶᠠᠷᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠰᠭᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠡᠭᠡᠮᠰᠦᠭ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠰᠠᠨ

 

ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠰᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠯ ᠰᠢᠭ᠌

ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠮᠠᠷ

ᠦᠯᠦ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠣᠴᠢᠷᠯᠠᠵᠤ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠮᠡᠷ

ᠦᠵᠡᠨ ᠶᠠᠳᠠᠬᠤ ᠴᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠮᠠᠷ

ᠶᠠᠭ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ

ᠶᠠᠭ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠰᠠᠨ

 

ᠶᠠᠭ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ᠌ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭᠦ ᠰᠠᠨ

ᠶᠠᠭ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ᠌ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠳᠡᠭᠦᠯᠢᠭᠦ ᠰᠠᠨ

ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠰᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠯ ᠰᠢᠭ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠮᠠᠷ

ᠦᠯᠦ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠣᠴᠢᠷᠯᠠᠵᠤ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠮᠡᠷ

ᠦᠵᠡᠨ ᠶᠠᠳᠠᠬᠤ ᠴᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠮᠠᠷ

ᠶᠠᠭ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ᠌ ᠳᠡᠭᠦᠯᠢᠵᠤ

ᠶᠠᠭ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠰᠠᠨ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ