ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠢᠨ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠨᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠨᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠬᠢᠫ ᠬᠤᠫᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 20988
ᠴᠠᠭ᠄ 2006 ᠤᠨ ᠤ 09 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠨᠣᠢ᠌ᠷᠰᠤᠨ᠎ᠠ

ᠱᠤᠩ ᠤᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠤᠷᠠᠬᠠᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠵᠤᠭᠰᠤᠨ᠎ᠠ

ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠴᠠᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠡᠢ

ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠴᠠᠭᠢᠯᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭᠢᠵᠤ ᠴᠠᠭᠢᠵᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠠᠪᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ

ᠪᠢ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

 

ᠣᠳᠤ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠳᠭᠦᠷ ᠮᠠᠳᠠ

ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠢ ᠰᠦᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠯᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠯᠠ

ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠴᠢ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠢᠨ ᠮᠦᠨ

Come on᠁ Come on᠁

ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠣᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠴᠢ ᠳ᠋ᠡ

ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠠᠩᠴᠤ ᠶᠠᠪᠣ ᠳ᠋ᠠ

 

ᠣᠷᠢᠳᠠ ᠪᠢ ᠴᠢᠮᠠᠳᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠦᠨᠡᠨ

ᠣᠳᠤ ᠪᠢ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ

ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠴᠢ ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠨᠠᠳᠠ ᠲᠡᠶ

ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠢ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠡᠶ

ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠶ᠎ᠠ

 

ᠣᠳᠤ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠳᠭᠦᠷ ᠮᠠᠳᠠ

ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠢ ᠰᠦᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠯᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠯᠠ

ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠴᠢ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠢᠨ ᠮᠦᠨ

Come on᠁ Come on᠁

ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠣᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠴᠢ ᠳ᠋ᠡ

ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠠᠩᠴᠤ ᠶᠠᠪᠣ ᠳ᠋ᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ