ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠬᠤ ᠯᠠ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ ᠳᠠ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠳ·ᠳ᠋ᠠᠰᠢᠳᠠᠨᠳᠠᠪ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠪ᠊·ᠳ᠋ᠠᠰᠢᠳᠤᠨᠳᠤᠭ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠭᠡᠯᠡᠳ ᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 71514
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 03 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

(ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ᠂ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ)

 

ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ ᠯᠠ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠮᠠᠷ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠳ᠋ᠠ

ᠣᠴᠢᠷᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠷᠢᠮᠠᠷ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠳ᠋ᠠ

ᠣᠳᠠᠬᠤ ᠵᠢᠨᠡᠡᠷᠠᠭ᠎ᠠᠥᠭᠡᠢ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠳ᠋ᠠ

ᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠠᠵᠤ ᠣᠩᠭ᠋ᠣᠢ᠌ᠮᠠᠷ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠳ᠋ᠠ

ᠡᠨ ᠡᠨ ᠡᠨ᠂᠂᠂᠂

ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠬᠤ ᠯᠠ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠠ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠪᠢ

 

ᠶᠠᠯᠢᠮ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠤᠨᠢᠮᠠᠷ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠳ᠋ᠠ

ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠮᠡᠷ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠳ᠋ᠠ

ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠣᠴᠢᠮᠠᠷ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠳ᠋ᠠ

ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠴᠤ ᠲ᠋ᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠳ᠋ᠠ

ᠡᠨ ᠡᠨ ᠡᠨ᠂᠂᠂᠂

ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠠ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠪᠢ

 

ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠳ᠋ᠠ

ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠯᠡᠮᠡᠷ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠳ᠋ᠠ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠮᠠᠷ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠳ᠋ᠠ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠮᠡᠷ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠳ᠋ᠠ

ᠡᠨ ᠡᠨ ᠡᠨ᠂᠂᠂᠂

ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠠ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠪᠢ

ᠡᠨ ᠡᠨ ᠡᠨ᠂᠂᠂

ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠬᠤ ᠯᠠ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠠ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠪᠢ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ