ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠲᠤ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠤᠩ ᠰᠢᠩ᠂ ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠲᠤ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 12914
ᠴᠠᠭ᠄ 2015 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ ᠬᠤᠷᠣ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠳᠠᠩ ᠵᠠᠮ ᠢ

ᠤᠬᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠬᠦᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ

ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠴᠢᠮᠠᠢᠢ ᠪᠠᠨ

ᠠᠭᠤᠰᠬᠢ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

    ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠨᠡᠬᠡᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ

    ᠠᠯᠢᠶᠠᠷᠬᠠᠵᠤ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠨᠠᠭᠯᠠᠶ᠎ᠠ

    ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ

    ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠬᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠠᠭᠠᠷ ᠵᠠᠢ ᠶᠢ

ᠬᠠᠰᠢ ᠶᠠᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠦᠳᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠴᠢᠮᠠᠢᠢ ᠪᠠᠨ

ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠡᠶ᠎ᠡ

    ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠯᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ

    ᠵᠢᠷᠭᠠᠵᠤ ᠴᠡᠩᠭᠡᠵᠦ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠯᠠᠶ᠎ᠠ

    ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠲᠤ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ

ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠶ᠎ᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ