ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠨᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠨᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 29273
ᠴᠠᠭ᠄ 2006 ᠤᠨ ᠤ 09 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠠᠯᠳᠠᠷᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ

ᠠᠴᠢᠳᠤ ᠡᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠴᠢᠨᠢ

ᠠᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠴᠤ ᠶᠤᠮ ᠦᠦ

ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠴᠤ ᠶᠤᠮ ᠦᠦ

    ᠳᠠᠨ ᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠡᠵᠢ ᠡ

    ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠴᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠶ

    ᠳᠠᠨᠢᠯ ᠨᠥᠭᠦᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠤ ᠭᠦᠡᠳᠡᠢ

    ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠡ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ

 

ᠭᠦᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠰᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠴᠢᠨᠢ

ᠭᠦᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠵᠤᠪᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ

ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠭᠡᠴᠢ ᠡᠵᠢ ᠡ

    ᠳᠠᠨ ᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠡᠵᠢ ᠡ

    ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠴᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠶ

    ᠳᠠᠨᠢᠯ ᠨᠥᠭᠦᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠤ ᠭᠦᠡᠳᠡᠢ

    ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠡ ᠡᠵᠢ ᠡ

 

ᠡᠨᠡᠦᠭᠡᠨ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ

ᠡᠭᠡ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠡᠴᠡ

ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ

ᠡᠷᠭᠢᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠭᠡᠴᠢ ᠡᠵᠢ ᠡ

    ᠳᠠᠨ ᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ

    ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠴᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠶ

    ᠳᠠᠨᠢᠯ ᠨᠥᠭᠦᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠤ ᠭᠦᠡᠳᠡᠢ

    ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠡ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ