ᠬᠤᠩ ᠯᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠭᠡ ᠭᠡ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠭᠤᠤ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠵᠢᠶᠧ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 12507
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 05
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠯᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠣᠷᠭᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠴᠢᠨᠢ

ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠤ ᠽᠠᠠᠳᠠᠨ ᠮᠤᠳᠤ ᠶᠠ ᠭᠦᠢ

ᠡᠨ ᠭᠦᠢ ᠯᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠭᠡ ᠭᠡ ᠭᠦᠢ

ᠣᠯᠤᠰ ᠣᠯᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠨᠢ

ᠬᠤᠩ ᠯᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠭᠡ ᠭᠡ ᠶᠠ ᠭᠦᠢ

 

ᠬᠠᠳᠠ ᠯᠠ ᠬᠠᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠣᠷᠭᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠴᠢᠨᠢ

ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠽᠠᠠᠳᠠᠨ ᠮᠤᠳᠤ ᠶᠠ ᠭᠦᠢ

ᠡᠨ ᠭᠦᠢ ᠯᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠭᠡ ᠭᠡ ᠭᠦᠢ

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠨᠢ

ᠬᠤᠩ ᠯᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠭᠡ ᠭᠡ ᠶᠠ ᠭᠦᠢ

 

ᠬᠠᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠣᠷᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠴᠢᠨᠢ

ᠬᠠᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠣᠰᠤ ᠶᠢ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠡ ᠭᠦᠢ

ᠡᠨ ᠭᠦᠢ ᠯᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠭᠡ ᠭᠡ ᠭᠦᠢ

ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠢ

ᠬᠤᠩ ᠯᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠭᠡ ᠭᠡ ᠶᠠ ᠭᠦᠢ

 

ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠣᠷᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠴᠢᠨᠢ

ᠦᠶᠡᠷ ᠤᠨ ᠣᠰᠤ ᠶᠢ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠭᠦᠢ

ᠡᠨ ᠭᠦᠢ ᠯᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠭᠡ ᠭᠡ ᠭᠦᠢ

ᠣᠠᠳᠠᠬᠤ ᠨᠣᠢ᠌ᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠢ

ᠬᠤᠩ ᠯᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠭᠡ ᠭᠡ ᠶᠠ ᠭᠦᠢ

 

ᠭᠦᠳᠡᠷᠢ ᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠭᠡ ᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠣᠤᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ

ᠡᠮᠦᠰᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠡ ᠭᠦᠢ

ᠡᠨ ᠭᠦᠢ ᠯᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠭᠡ ᠭᠡ ᠭᠦᠢ

ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠡᠳ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠬᠤᠯᠠᠷ

ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠡ ᠭᠦᠢ

 

ᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠲᠡᠶ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠣᠤᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ

ᠡᠮᠦᠰᠭᠡᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠡ ᠭᠦᠢ

ᠡᠨ ᠭᠦᠢ ᠯᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠭᠡ ᠭᠡ ᠭᠦᠢ

ᠣᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠣᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠬᠤᠯᠠᠷ

ᠣᠯᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠡ ᠭᠦᠢ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ