ᠮᠦᠴᠡᠯᠭᠡ ᠳᠠᠭᠤᠤ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠣᠳᠣᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 38621
ᠴᠠᠭ᠄ 2006 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

ᠪᠣᠯᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠄

ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ

ᠳᠠᠷᠠᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤᠰᠤᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠳᠠᠮᠠᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠠᠪᠣ ᠮᠢᠨᠢ

ᠳᠠᠨᠢᠭᠠᠤᠨ ᠴᠢᠭ ᠢᠨᠢᠶᠡᠭᠡᠳ ᠴᠢᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠰᠢᠭ ᠡ

 

ᠡᠩᠭᠡᠵᠦᠯᠡ ᠄

ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ

ᠠᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠢ᠌ᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠵᠤ

ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠤ ᠶᠢ ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠩᠭᠦᠷᠡᠢ᠌ᠯᠡᠵᠤ

ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠬᠠᠨᠢ ᠪᠠᠨ

ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠴᠥᠭᠦᠷᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠳ᠋ᠡ

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠣᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠨᠢ ᠪᠠᠨ

ᠠᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠷᠠᠮᠨᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠶ‍ᠧ

 

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠄

ᠽᠠᠠᠪᠣᠯᠢᠩ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ

ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠦᠪᠦᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠡᠴᠡ

ᠣᠴᠢᠷᠳᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠢ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ

ᠣᠴᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠢᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠵᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦᠢ

ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ

ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠳᠠᠨᠢ ᠳᠠᠨᠢᠩᠭ᠋ᠤᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ

 

ᠪᠣᠯᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠄

ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠦ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠰᠢᠮᠰᠢᠷᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ

ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ

ᠡᠨᠡᠷᠢᠯ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠳᠠᠬᠤ ᠪᠦᠷᠢ

ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ

ᠡᠷᠭᠢᠭᠦ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠦ

ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠦ ︖

 

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠄

ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦᠢ

ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦᠢ

ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠰᠡᠢ᠌ᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠡ

ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠬᠠᠨ

ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠡ ᠭᠦᠢ

ᠡᠨ ᠠᠢ ᠳ᠋ᠠ

ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠡ ᠭᠦᠢ

 

ᠡᠩᠭᠡᠵᠦᠯᠡ ᠄

ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠨᠠᠷᠠᠨ

ᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠵᠤ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠭᠦᠢ

ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠭᠤ ᠲᠡᠶ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦᠢ

 

ᠭᠤᠷᠪᠠᠭᠤᠯᠠ ᠄

ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠠᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ

ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ ᠲᠡᠶ ᠵᠤᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ