ᠰᠢᠵᠢᠳ ᠠᠩᠭ᠎ᠠ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 11338
ᠴᠠᠭ᠄ 2013 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠳᠠᠩ ᠯᠢᠩᠭᠸ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌

ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠥᠵᠡᠭᠡᠳ ᠰᠠᠷᠪᠠᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠦᠢ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠬᠠᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠢᠵᠢᠳ ᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ

ᠱᠢᠲ᠋ᠸᠤ ᠭᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠦᠵᠡᠪᠠᠯ ᠰᠠᠷᠪᠠᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠦᠢ

ᠴᠢᠭ᠍ᠭᠢᠭᠡᠳ

ᠰᠡᠷᠪᠠᠯᠵᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦᠢ

 

ᠴᠢᠰᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠰᠢ ᠪᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠢ

ᠴᠢᠭᠢᠭ᠌ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠵᠡᠪᠠᠯ ᠰᠠᠷᠪᠠᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠦᠢ

ᠴᠡᠪᠠᠷᠭᠡᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠢᠵᠢᠳ ᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ

ᠱᠢᠲ᠋ᠸᠤ ᠭᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠦᠵᠡᠪᠠᠯ ᠰᠠᠷᠪᠠᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠦᠢ

ᠴᠢᠭ᠍ᠭᠢᠭᠡᠳ

ᠰᠡᠷᠪᠠᠯᠵᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦᠢ

 

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠴᠢᠭᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠷᠢᠮᠤ ᠪᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠢ

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠥᠵᠡᠭᠡᠳ ᠰᠠᠷᠪᠠᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠦᠢ

ᠨᠠᠮᠠᠤᠬᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠵᠢᠳ ᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ

ᠱᠢᠲ᠋ᠸᠤ ᠭᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠦᠵᠡᠪᠠᠯ ᠰᠠᠷᠪᠠᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠦᠢ

ᠴᠢᠭ᠍ᠭᠢᠭᠡᠳ

ᠰᠡᠷᠪᠠᠯᠵᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦᠢ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ