ᠵᠧᠳᠡᠷ ᠨᠠ ᠨᠠ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠲᠤ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 6814
ᠴᠠᠭ᠄ 2015 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

ᠵᠡᠭᠦᠦ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠴᠨᠢ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠰᠢᠦ ᠵᠧᠳᠡᠷ ᠨᠠ ᠨᠠ

ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠴᠢᠨᠢ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠰᠢᠦ ᠵᠧᠳᠡᠷ ᠨᠠ ᠨᠠ

ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠳᠥ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠤᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠴᠢᠨᠢ

ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠵᠧᠳᠡᠷ ᠨᠠ ᠨᠠ

 

ᠡᠷᠢᠬᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠴᠢᠨᠢ ᠮᠠᠨᠢ ᠰᠢᠦ ᠵᠧᠳᠡᠷ ᠨᠠ ᠨᠠ

ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠴᠢᠨᠢ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠰᠢᠦ ᠵᠧᠳᠡᠷ ᠨᠠ ᠨᠠ

ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠤᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠨᠡᠷᠢᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠴᠢᠨᠢ

ᠡᠷᠢᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠵᠧᠳᠡᠷ ᠨᠠ ᠨᠠ

 

ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠩ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠠᠪᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠳ ᠵᠧᠳᠡᠷ ᠨᠠ ᠨᠠ

ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠵᠧᠳᠡᠷ ᠨᠠ ᠨᠠ

ᠴᠢᠪᠠᠭᠠᠨᠴᠠ ᠡᠬᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠳ

ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠵᠧᠳᠡᠷ ᠨᠠ ᠨᠠ

 

ᠬᠤᠯᠤᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠠᠪᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠳ ᠵᠧᠳᠡᠷ ᠨᠠ ᠨᠠ

ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠵᠧᠳᠡᠷ ᠨᠠ ᠨᠠ

ᠬᠤᠯᠤᠨᠴᠠ ᠡᠬᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠳ

ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨᠤ ᠳᠠ ᠵᠧᠳᠡᠷ ᠨᠠ ᠨᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ