ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠣᠳᠣᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 18012
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 02 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 08
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

(ᠪᠠᠳᠤ᠊᠊ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ᠂ ᠤᠶᠤᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ)

 

ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠩᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ

ᠳᠤᠮᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦᠢ

ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠭᠠᠰᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ

ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠭᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦᠢ

 

ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠴᠤ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠨᠤᠵᠤ ᠯᠠ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ ᠭᠦᠢ

ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠵᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ

ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠴᠤ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡ ᠨᠢ ᠭᠦᠢ

ᠵᠠᠯᠭᠢᠳᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠠᠩᠭᠢᠷᠠᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦᠢ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ