ᠰᠡᠨᠵᠢᠳᠮ᠎ᠠ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠣᠳᠤᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 16776
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠭᠦᠨ ᠴᠤ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠰᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ

ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠭᠦ᠋

ᠭᠦᠢ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠶᠤ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ

ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠤᠤ

ᠭᠦᠨ ᠴᠤ ᠯᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠣᠳᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤᠯᠠᠷ

    ᠠᠢ ᠭᠦ᠋ ᠰᠠᠠᠵᠢᠳᠮ᠎ᠠ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ

    ᠦᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠴᠤ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠯ ᠶᠠᠷᠤ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ

    ᠠᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠰᠠᠠᠵᠢᠳᠮ᠎ᠠ

 

ᠱᠠᠠᠵᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠥᠵᠦᠭᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ

ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠤᠤ

ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠥᠵᠦᠭᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ

ᠥᠭᠡ ᠨᠢ ᠶᠠ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠤᠤ

ᠰᠠᠴᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠣᠳᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤᠯᠠᠷ

    ᠠᠢ ᠭᠦ᠋ ᠰᠠᠠᠵᠢᠳᠮ᠎ᠠ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ

    ᠦᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠴᠤ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠯ ᠶᠠᠷᠤ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ

    ᠠᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠰᠠᠠᠵᠢᠳᠮ᠎ᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ