ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠠᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠱ·ᠭᠦᠷᠪᠠᠽᠠᠷ᠂ ᠤ·ᠬᠦᠷᠡᠯᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠯ·ᠪᠠᠯᠾᠠᠵᠠᠪ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 12082
ᠴᠠᠭ᠄ 2019 ᠤᠨ ᠤ 08 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

(ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲ·ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ᠂ ᠬ·ᠮᠥᠩᠭᠥᠨᠴᠡᠴᠡᠭ)

 

ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠮᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠬᠠᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ

ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠬᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠢᠪᠠᠭᠡᠯᠡᠨ ᠠᠭᠤᠰᠤᠶ᠎ᠠ

ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠤᠨ ᠣᠶᠠᠰᠤᠶ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠶ᠎ᠠ

ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠤᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠢᠭᠡᠨ ᠠᠮᠰᠠᠶ᠎ᠠ

ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠮᠦᠷᠤ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠦᠰᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ

ᠬᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠨᠦᠮᠦᠷᠢᠯᠠᠶ᠎ᠠ

 

ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠲᠡᠶ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠶ᠎ᠠ

ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠨᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ

ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢᠨᠢᠶᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ

ᠨᠠᠠᠳᠢᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠨᠠᠶ᠎ᠠ

ᠥᠨᠦᠰᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠭᠡᠯᠡᠶ᠎ᠡ

ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠵᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠨᠠᠶ᠎ᠠ

ᠢᠵᠢᠯᠢ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠨᠠᠶ᠎ᠠ

ᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠷᠠᠮᠯᠠᠶ᠎ᠠ

 

    ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ᠂ ᠮᠢᠨᠤ ᠯᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ

    ᠨᠠᠠᠳᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ

    ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠮᠠᠶ᠎ᠠ

    ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ

    ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠰᠠᠭᠢᠶ᠎ᠠ

    ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ

 

ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠦᠪᠠᠢ ᠶᠢ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠠᠶᠠᠯᠤᠶ᠎ᠠ

ᠦᠷᠯᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠠᠷᠠ ᠶᠢ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠶ᠎ᠠ

ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠶ᠎ᠠ

ᠬᠤᠤᠰ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠶ᠎ᠠ

ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠤᠰ ᠶᠢᠠᠷ ᠶᠢᠠᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠢᠭᠡᠨ ᠠᠮᠰᠠᠶ᠎ᠠ

ᠢᠵᠢᠯᠢ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠨᠠᠶ᠎ᠠ

ᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠷᠠᠮᠯᠠᠶ᠎ᠠ

 

    ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ᠂ ᠮᠢᠨᠤ ᠯᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ

    ᠨᠠᠠᠳᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ

    ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠮᠠᠶ᠎ᠠ

    ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ

    ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠰᠠᠭᠢᠶ᠎ᠠ

    ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ

    ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠮᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ