ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠩ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠨ·ᠪᠠᠶᠠᠨᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠲ·ᠨᠠᠢᠳᠠᠩᠵᠠᠪ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 123414
ᠴᠠᠭ᠄ 2006 ᠤᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 01
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

(ᠴᠢᠩᠪᠤᠯᠤᠷ᠂ ᠡᠩᠬᠡᠮᠡᠨᠳᠦ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ)

 

ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠣᠶᠠᠰᠤᠭᠠᠤᠨ

ᠳᠤᠳᠠᠭᠤ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠣᠮᠠᠷᠳᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠲᠡᠶ ᠽᠠᠮᠪᠣᠯᠢᠩ ᠳᠤ

ᠰᠠᠮᠠᠷᠴᠤ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠡ

    ᠵᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ

    ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠵᠦᠩ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠴᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ

    ᠬᠠᠢᠯᠠᠨ ᠪᠦᠪᠠᠢ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠳᠠᠭᠠᠨ

    ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠠᠳᠢᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ

 

ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠨ ᠣᠶᠠᠷᠠᠵᠤ ᠳᠤᠭᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ

ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠣᠮᠠᠷᠳᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦ᠋ ᠲᠡᠶ ᠽᠠᠮᠪᠣᠯᠢᠩ ᠳᠤ

ᠪᠣᠯᠵᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠡ

    ᠵᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ

    ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠵᠦᠩ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠴᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ

    ᠬᠠᠢᠯᠠᠨ ᠪᠦᠪᠠᠢ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠳᠠᠭᠠᠨ

    ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠠᠳᠢᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ

 

ᠭᠡᠷᠪᠢᠰᠢᠨ ᠭᠡᠷᠪᠢᠰᠢᠨ ᠣᠴᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠳ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠽᠠᠮᠪᠣᠯᠢᠩ ᠳᠤ

ᠣᠠᠴᠠᠯᠠᠵᠤ ᠢᠪᠢᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠡ

    ᠵᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ

    ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠵᠦᠩ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠴᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ

    ᠬᠠᠢᠯᠠᠨ ᠪᠦᠪᠠᠢ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠳᠠᠭᠠᠨ

    ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠠᠳᠢᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ