ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ‍ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 6009
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 03
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠬᠠᠨ

ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠬᠠᠨ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠰᠢᠭ᠌

ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠩᠭᠡᠨ

ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠨᠢ ᠰᠤᠪᠣᠤᠨ ᠰᠢᠭ

ᠠᠢ᠂ ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ

ᠦᠷᠤᠴᠠ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠠ

ᠠᠢ᠂᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ

ᠦᠨᠢᠳᠠ ᠮᠢᠨᠤ ᠣᠮᠤᠭᠰᠢᠯ ᠳ᠋ᠠ᠂᠂᠂᠂

 

ᠠᠭᠯᠠᠭ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠨᠠᠯᠭᠠᠷᠬᠠᠨ

ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ

ᠡᠨᠡᠷᠢᠯᠳᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠢᠪᠠᠯᠡᠩᠭᠡᠨ

ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠣᠭᠤᠷᠠᠭ ᠰᠢᠭ

(ᠳᠠᠭᠢᠯᠳᠠ)

 

ᠢᠳᠠᠷ ᠪᠦᠭᠡᠴᠦᠳ ᠨᠢ ᠰᠥᠷᠯᠢᠭ᠍ᠭᠡᠨ

ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠤᠭᠳᠤ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠰᠢᠭ

ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠨᠢ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠯᠡᠩᠭᠡᠨ

ᠢᠯᠭᠤᠮ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠳ ᠨᠢ ᠣᠳᠤᠨ ᠰᠢᠭ

(ᠳᠠᠭᠢᠯᠳᠠ)

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ