ᠴᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠴᠢ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ EP
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 13700
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠭᠦᠷ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠦᠬᠢᠨ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ 

ᠳᠠᠮᠠᠢ ᠪᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ

ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠣᠩ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ

ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ

 

ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠴᠢᠨᠤ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠣᠠᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ

ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠤ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠳᠤ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠪᠢᠰᠢ

ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ

ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠭᠡᠭᠦ ᠦᠬᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ

ᠨᠠᠢ᠌ᠵᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠ

 

ᠴᠡᠪᠠᠷᠭᠡᠨ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠠᠯᠬᠤᠭᠠᠤᠨ

ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ

ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠨᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ

ᠴᠠᠭ ᠳᠤᠳᠤᠮ ᠳᠠᠨᠢᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ

 

ᠦᠬᠢᠨ ᠴᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠣᠷᠤᠴᠠᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠪᠠᠷ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠯ᠎ᠡ

ᠣᠳᠤ ᠴᠢ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ

ᠣᠠᠳᠤᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠴᠤ ᠬᠠᠭᠤᠷᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠥᠭᠡᠢ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ