ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢᠯᠠᠯ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠳ·ᠪᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠯᠠᠢ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠭᠡ᠊·ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠣᠳᠣᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠭᠡᠯᠡᠳ ᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 180394
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 02 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

ᠮ·ᠡᠩᠬᠡᠴᠡᠴᠡᠭ᠌

ᠰ·ᠡᠷᠭᠢᠮᠪᠠᠶᠡᠷ (ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠨ)

ᠪᠠ᠊·ᠰᠠᠷᠠᠠᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ (ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠳᠤ ᠵᠥᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ)

ᠪᠠ᠊·ᠪᠠᠳᠤᠵᠢᠷᠭᠠᠯ (ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠨ)

ᠪᠠ᠊·ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠡᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ (ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠨ)

ᠪᠠ᠊·ᠪᠠᠳᠤᠮᠠᠠᠳᠤ (ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠨ)

ᠴᠠ᠊·ᠤᠶᠤᠨᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ (ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠳᠤ ᠵᠥᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ)

ᠴ·ᠳᠦᠪᠰᠢᠡᠳᠡᠭᠦᠰ (ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠳᠤ ᠵᠥᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ)

ᠳ᠋·ᠰᠢᠷᠠᠮᠤᠠᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ (ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠨ)

ᠪᠠ᠊·ᠪᠣᠯᠤᠤᠠᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ (ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠨ)

ᠪᠠ᠊·ᠮᠢᠭᠮᠠᠷᠰᠦ᠋ᠷᠦᠡᠭ᠌ (ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠨ)

ᠮ·ᠠᠷᠢᠭᠤᠠᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ

ᠯ·ᠴᠤᠭᠵᠢᠯᠮ᠎ᠠ (ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠥᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ)

ᠴ·ᠦᠯᠵᠡᠢ᠌ᠠᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ (ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠳᠤ ᠵᠥᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ)

ᠠ᠊·ᠨᠡᠷᠡᠭᠦᠢ (ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠳᠤ ᠵᠥᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ)

ᠴ·ᠪᠠᠳᠤᠲᠦᠷᠦ (ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠨ)

ᠯ·ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠡᠴᠢᠮᠡᠭ᠌(ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠳᠤ ᠵᠥᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ)

ᠠ᠊·ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ (ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠥᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ)

 

ᠬᠤᠷᠯᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠥᠩᠰᠢᠭ᠍ᠳᠤ

ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠡᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ

ᠬᠤᠤᠷᠯᠠᠯ ᠭᠡᠮ ᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠬᠠᠭᠴᠢ

ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ

ᠰᠢᠳᠢ ᠣᠪᠢᠳᠠᠰ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠵᠤ

ᠰᠢᠪᠰᠢᠯᠭᠡ ᠳᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠨᠢ ᠭᠡᠯᠡᠶ᠎ᠡ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

1᠂ ᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠡᠭᠡ

ᠡᠷᠡᠮᠰᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠨᠤᠮᠤᠠᠬᠤᠠᠬᠠᠭᠴᠢ

ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ

ᠳᠦᠭᠡᠷᠭᠡ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠢᠦᠡᠭᠡᠭᠦ

ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠ‍‌ᠶ‍ᠢᠭ ᠢ᠌ ᠳᠦᠪᠰᠢᠦᠡᠭᠡᠭᠦ

ᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ

ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠥᠭᠦᠷᠡᠨ ᠮᠥᠷᠭᠦᠶ᠎ᠡ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

2᠂ ᠠᠳᠠ ᠨᠤᠮᠤᠠᠭᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠡᠭᠡ

ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠦᠪᠡ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠴᠤᠯᠤ ᠳᠤ

ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠬᠤᠷᠠᠵᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯᠠᠬᠤ

ᠰᠢᠨᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠠᠷᠴᠢᠳ ᠢ

ᠰᠢᠳᠢᠳᠤ ᠳᠠᠷᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ

ᠠᠳᠠ ᠨᠤᠮᠤᠠᠭᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ

ᠠᠭᠤᠤ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠰᠢᠷᠠᠨ ᠮᠥᠷᠭᠦᠶ᠎ᠡ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

3᠂ ᠳᠡᠭᠦᠰ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠴᠢ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠡᠭᠡ

ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠬᠤᠷᠠᠵᠤ

ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠰ ᠲᠤ ᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠪᠠᠭᠠᠰᠴᠤ

ᠪᠣᠭᠤᠷᠠᠯ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠮᠪᠠ ᠪᠢᠯᠬᠠᠵᠤ

ᠪᠣᠴᠠᠯᠠᠨ ᠣᠷᠭᠢᠬᠤ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠯ ᠰᠠᠷᠨᠢᠨ

ᠳᠡᠭᠦᠰ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠴᠢ

ᠳᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠥᠭᠦᠳᠤᠨ ᠮᠥᠷᠭᠦᠶ᠎ᠡ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

4᠂ ᠨᠠᠰᠤ ᠠᠷᠪᠢᠤᠠᠬᠠᠭᠴᠢ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠡᠭᠡ

ᠳᠤᠳᠤᠷ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠠᠷᠢᠭᠤᠰᠴᠤ

ᠳᠤᠷᠤᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠰᠴᠤ

ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ ᠮᠦᠷ ᠴᠤᠬᠣᠢ᠌ᠵᠤ

ᠣᠳᠤᠮ ᠰᠠᠢ᠌ᠵᠢᠷᠠᠬᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦ

ᠨᠠᠰᠤ ᠠᠷᠪᠢᠤᠠᠬᠠᠭᠴᠢᠳᠠᠷᠢ ᠡᠭᠡ ᠳᠤ

ᠨᠠᠮᠠᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠰᠥᠭᠦᠳᠤᠨ ᠮᠥᠷᠭᠦᠶ᠎ᠡ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

5᠂ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠡᠭᠡ

ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠠᠯᠠᠭ ᠮᠠᠯᠮᠠᠢ

ᠠᠵᠠ ᠳᠠᠪᠢᠯᠠᠩᠳᠤ ᠦᠨᠡᠠᠴᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ

ᠠᠭᠤᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠢᠮ ᠴᠢᠨᠠᠷ

ᠡᠡᠰᠦᠷᠢ ᠲ᠋ᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠵᠠᠭᠠᠳᠠᠰᠤ

ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠡᠭᠡ ᠳᠠᠨ ᠤ

ᠰᠠᠪ ᠦᠭᠡᠶ ᠯᠠᠭᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠥᠭᠦᠳᠤᠨ ᠮᠥᠷᠭᠦᠶ᠎ᠡ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

6᠂ ᠪᠣᠳᠢ ᠨᠡᠷᠠ ᠨᠠᠷᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠭᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠡᠭᠡ

ᠶ‍ᠢᠰᠤᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠭᠡᠢ᠌ᠵᠤ

ᠶᠠᠷᠤ ᠪᠣᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠪᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ

ᠢᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦᠴᠡᠭᠦ

ᠶᠠᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠤᠨ ᠤ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠳᠡᠯ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ

ᠪᠣᠳᠢ ᠨᠡᠷᠠ ᠰᠠᠷᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠭᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ

ᠪᠣᠮᠪᠠ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠡᠭᠡ ᠳᠤ ᠮᠥᠷᠭᠦᠶ᠎ᠡ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

7᠂ ᠬᠤᠤᠷᠯᠠᠯ ᠵᠥᠭᠡᠯ ᠢ ᠳᠠᠯᠳᠠᠯᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭᠴᠢ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠡᠭᠡ

ᠮᠠᠭᠤ ᠵᠥᠭ᠌ ᠤᠨ ᠯᠠᠢ ᠳᠠᠳᠠᠵᠤ

ᠮᠤᠯᠤᠭᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠢ ᠬᠤᠷᠠᠬᠤ

ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠦᠮ᠎ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠠᠩ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ

ᠰᠠᠯᠠᠭ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠵᠠᠷ ᠡᠭᠦᠷᠯᠡᠭᠦ

ᠬᠤᠤᠷᠯᠠᠯ ᠵᠥᠭᠡᠯ ᠢ ᠳᠠᠯᠳᠠᠯᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭᠴᠢ

ᠬᠤᠪᠰᠤ ᠰᠢᠳᠢᠲᠦ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠡᠭᠡ ᠳᠤ ᠮᠥᠷᠭᠦᠶ᠎ᠡ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

8᠂ ᠰᠢᠮᠨᠤᠰ ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠨ ᠰᠥᠨᠦᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠳ᠋ᠷᠢ ᠡᠭᠡ

ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠢ ᠣᠯᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠢᠰᠭᠢᠭᠦ

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠠᠨ ᠰᠢᠡᠵᠢᠭᠦ

ᠨᠠᠷᠠ ᠰᠠᠷᠠ ᠶᠢ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠨ ᠰᠠᠪᠳᠠᠭᠡᠭᠦ

ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠭᠠᠰᠠᠯᠠᠩ ᠲ᠋ᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠭᠴᠢ

ᠰᠢᠮᠨᠤᠰ ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠨ ᠰᠥᠨᠦᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ

ᠱᠠᠭᠢᠮᠤᠨᠢ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠡᠭᠡ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠨ ᠮᠥᠷᠭᠦᠶ᠎ᠡ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

9᠂ ᠠᠶᠤᠯ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠣᠷᠠᠭᠴᠢ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠡᠭᠡ

ᠭᠠᠯ ᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠶᠤᠯᠳᠤ ᠭᠠᠰᠠᠯᠠᠩ

ᠭᠠᠩ ᠵᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ

ᠦᠷᠤ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠰᠢᠷᠬᠠᠯᠡᠨ ᠲ᠋ᠡᠮᠤᠯᠡᠬᠤ

ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡ ᠢ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠭ‍ᠭᠦ

ᠠᠶᠤᠯ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠣᠷᠠᠭᠴᠢ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠡᠭᠡ ᠳᠠᠨ ᠤ

ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠮᠤᠳᠤᠷ ᠡᠴᠡ ᠠᠳᠢᠰ ᠠᠪᠴᠤ ᠮᠥᠷᠭᠦᠶ᠎ᠡ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

10᠂ ᠴᠢᠦᠡᠭᠦᠷ ᠢ ᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠡᠭᠡ

ᠮᠠᠭᠤ ᠵᠥᠭ᠌ ᠤᠨ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠳᠤᠤᠠᠬᠠᠷ

ᠮᠤᠩᠬᠠᠭ ᠵᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠢᠨ ᠳᠠᠴᠢᠶᠠᠯ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠤᠷᠯᠠᠨ ᠳᠡᠷᠰᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ

ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠭᠢᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠦᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠴᠢ

ᠴᠢᠦᠡᠭᠦᠷ ᠢ ᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠴᠢ

ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠶᠡᠭᠡᠳᠤ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠡᠭᠡ ᠳᠤ ᠮᠥᠷᠭᠦᠶ᠎ᠡ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

11᠂ ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠭᠦᠤ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠦᠣᠠᠳᠤᠷ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠭᠴᠢ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠡᠭᠡ

ᠦᠪᠡᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠤ

ᠥᠭᠯᠢᠭᠡ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠴᠢ

ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠳᠠᠩᠰᠤᠭ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠢ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠤ

ᠣᠢ᠌ᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠰ ᠦᠷᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠭᠦ

ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠭᠦᠤ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠦᠣᠠᠳᠤᠷ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ

ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠢᠰᠢᠷᠯᠠᠳᠤ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠡᠭᠡ ᠳᠤ ᠮᠥᠷᠭᠦᠶ᠎ᠡ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

12᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠬᠤᠳᠤᠭ ᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳᠠᠷᠢ ᠡᠭᠡ

ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠴᠢ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠡᠭᠦ

ᠳᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ

ᠭᠦᠢᠰᠤ ᠭᠤᠯᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢ ᠠᠰᠠᠭᠠᠯᠴᠠᠬᠤ

ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠬᠤᠳᠤᠭ ᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ

ᠦᠷᠤ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠷᠢ ᠡᠬᠡ ᠳᠤ ᠮᠥᠷᠭᠦᠶ᠎ᠡ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

13᠂ ᠰᠠᠭᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠡᠭᠡ

ᠳᠤᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ

ᠳᠤᠭ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠭᠴᠢ

ᠠᠶᠤᠯ ᠭᠠᠰᠠᠯᠠᠩ ᠢ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ

ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ

ᠰᠠᠭᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ

ᠰᠠᠩ ᠰᠠᠷᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠥᠷᠭᠦᠶ᠎ᠡ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

14᠂ ᠳᠤᠤᠠᠬᠠᠷ ᠳᠠᠷᠤᠭᠴᠢ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠡᠭᠡ

ᠰᠠᠪᠠ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠵᠢᠨ

ᠰᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠣᠷᠳᠠᠭ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠭᠴᠢ

ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠰ ᠲᠤ ᠳᠤᠷᠬᠤ ᠯᠠᠢ ᠶᠢ

ᠰᠠᠮᠪᠠᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠡᠪᠠᠯᠡᠭᠦ

ᠳᠤᠤᠠᠬᠠᠷ ᠳᠠᠷᠤᠭᠴᠢ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ

ᠳᠡᠭᠦᠰ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠳᠤ ᠰᠢᠳᠤᠨ ᠮᠥᠷᠭᠦᠶ᠎ᠡ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

15᠂ ᠭᠢᠯᠢᠠᠴᠠ ᠨᠤᠮᠤᠠᠭᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠡᠭᠡ

ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠠᠮᠢ ᠳᠠᠰᠤᠯᠠᠬᠤ

ᠠᠳᠤᠭᠤᠰᠤ ᠮᠠᠳᠤ ᠬᠤᠷᠢᠴᠠᠬᠤ

ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠬᠠᠭᠤᠷᠡᠬᠤ

ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠭᠢᠵᠤ ᠱᠤᠯᠤᠬᠤ

ᠭᠢᠯᠢᠠᠴᠠ ᠨᠤᠮᠤᠠᠭᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ

ᠭᠡᠮ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠦᠷᠳᠤ ᠷᠢᠳᠢ ᠰᠢᠳᠢ ᠳᠤ ᠮᠥᠷᠭᠦᠶ᠎ᠡ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

16᠂ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠭᠢᠭᠡᠳ ᠳᠠᠷᠨᠢ ᠠᠷᠪᠢᠤᠠᠭᠠᠭᠴᠢ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠡᠭᠡ

ᠵᠠᠯᠪᠢᠷᠠᠯ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠠᠵᠤ

ᠽᠠᠮᠪᠣᠯᠢᠩ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠰᠠᠯᠠᠩ ᠢ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠦ

ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠠᠢ ᠳᠠᠶᠠᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠯᠤᠨ ᠵᠢᠦᠡᠭᠦᠭᠦ

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠷᠪᠢᠭᠦ

ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠭᠢᠭᠡᠳ ᠳᠠᠷᠨᠢ ᠠᠷᠪᠢᠳᠭᠠᠭᠴᠢ

ᠪᠢᠯᠢᠭᠦᠨ ᠨᠤᠮᠳᠤ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠡᠭᠡ ᠳᠤ ᠮᠥᠷᠭᠦᠶ᠎ᠡ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

17᠂ ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠭᠢᠭᠡᠳ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭᠴᠢ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠡᠭᠡ

ᠦᠵᠡᠯ ᠵᠦᠷᠢᠵᠤ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ

ᠦᠣᠠᠳᠤᠷ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠣᠯᠵᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠨᠤᠬᠤ

ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠨᠢᠭᠤᠪᠣᠷᠢ ᠠᠪᠬᠤ

ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦ

ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠭᠢᠭᠡᠳ ᠬᠤᠯᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭᠴᠢ

ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠡᠭᠡ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠣᠪᠢᠳᠠᠰ ᠲᠤ ᠮᠥᠷᠭᠦᠶ᠎ᠡ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

18᠂ ᠯᠤᠤᠰ ᠰᠠᠪᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠤᠷ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠭᠴᠢ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠡᠭᠡ

ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠣᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠯᠦ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ

ᠣᠷᠤᠭ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠯᠦ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠬᠤ

ᠣᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠦᠣᠠᠳᠤᠷ ᠣᠰᠠᠳᠬᠠᠬᠤ

ᠣᠯᠢᠭᠳᠤ ᠮᠠᠭᠤ ᠵᠤᠷᠰᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠠᠵᠢᠬᠤ

ᠯᠤᠤᠰ ᠰᠠᠪᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠤᠷ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠭᠴᠢ

ᠯᠤᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨᠢ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠡᠭᠡ ᠳᠤ ᠮᠥᠷᠭᠦᠶ᠎ᠡ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

19᠂ ᠮᠠᠭᠤ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠭᠴᠢ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠡᠭᠡ

ᠥᠭᠡ ᠰᠥᠷᠬᠡᠤᠯᠳᠡᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠣᠰᠬᠠᠬᠤ

ᠣᠢ᠌ᠯᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ

ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢᠷᠸᠠᠯᠠᠵᠤ ᠨᠣᠢ᠌ᠷ ᠬᠤᠯᠵᠢᠬᠤ

ᠰᠠᠪ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠴᠢᠩᠭ᠋ᠠᠬᠤ

ᠮᠠᠭᠤ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠭᠴᠢ

ᠮᠤᠳᠤᠷ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠡᠭᠡ ᠳᠤ ᠮᠥᠷᠭᠦᠶ᠎ᠡ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

20᠂ ᠭᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠤᠷ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭᠴᠢ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠡᠭᠡ

ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠢᠪᠬᠠᠵᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷ ᠬᠤᠷᠤᠰᠬᠤ

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠬᠤ

ᠪᠣᠵᠠᠷ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠵᠢᠠᠨ ᠭᠤᠯᠭᠢᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ

ᠪᠣᠯᠤᠤ ᠱᠠᠷᠭᠢᠷᠠᠵᠤ ᠰᠢᠨᠤᠯᠵᠤ ᠵᠤᠪᠠᠬᠤ

ᠭᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠬᠤᠤᠷ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭᠴᠢ

ᠭᠡᠯᠡ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠡᠭᠡ ᠳᠤ ᠮᠥᠷᠭᠦᠶ᠎ᠡ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

21᠂ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠰ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠡᠭᠡ

ᠬᠤᠳᠠᠯᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠡᠨᠢᠭᠡᠷ

ᠬᠤᠤᠷᠯᠠᠯ ᠪᠠᠷᠴᠢᠳ ᠠᠮᠤᠷ ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠣᠩ

ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠪᠦᠷ ᠪᠦᠳᠤᠨ

ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠴᠢᠳ ᠠᠯᠳᠠᠨ

ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠰ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ

ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠳᠠᠭᠰᠢᠨ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠡᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠥᠷᠭᠦᠶ᠎ᠡ

(ᠪᠦᠭᠦ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠳ )

ᠬᠤᠳᠠᠯᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠡᠨᠢᠭᠡᠷ

ᠬᠤᠤᠷᠯᠠᠯ ᠪᠠᠷᠴᠢᠳ ᠠᠮᠤᠷ ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠣᠩ

ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠪᠦᠷ ᠪᠦᠳᠤᠨ

ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠴᠢᠳ ᠠᠯᠳᠠᠨ

ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠰ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ

ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠳᠠᠭᠰᠢᠨ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠡᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠥᠷᠭᠦᠶ᠎ᠡ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

        ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠦᠷᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ