ᠲᠤᠭᠤᠯᠵᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠭᠤᠤ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠵᠢᠶᠧ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 22531
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 02 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

(ᠪᠠᠢ ᠬᠤᠩ ᠮᠧᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ)

 

ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠪᠠᠯ ᠭᠦ

ᠪᠠᠬᠠᠷᠤᠯᠳᠠᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠭᠦ

ᠪᠠᠷᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠢᠷᠪᠢᠰ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠭᠦ

ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠮᠠᠷ ᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠭᠦ

 

ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠪᠠᠯ ᠭᠦ

ᠵᠣᠢ᠌ᠳᠠᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠭᠦ

ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠨᠢ ᠭᠦ

ᠵᠢᠭ᠍ᠳᠡᠷᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠭᠦ

 

ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠪᠠᠯ ᠭᠦ

ᠦᠨᠢᠷ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠭᠦ

ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠨ ᠨᠢ ᠭᠦ

ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠮᠠᠷ ᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠭᠦ

 

ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠪᠠᠯ ᠭᠦ

ᠬᠤᠪᠢᠳᠠᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠭᠦ

ᠬᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠳᠢ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠭᠦ

ᠬᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠮᠠᠷ ᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠭᠦ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ