ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠱᠠᠩᠰᠢ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠰᠠᠢ᠌ᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠤ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠪᠠᠯᠳᠠᠨ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠰᠠᠢ᠌ᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠤ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2188
ᠴᠠᠭ᠄ 2018 ᠤᠨ ᠤ 08 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 31
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

(ᠰᠤᠷᠴᠢ᠍ᠨ ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠤᠷᠯᠢ᠍ᠭ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ)

 

ᠠᠯᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠰᠥᠮᠢ᠍ᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠭ

ᠠᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠰᠢ ᠤᠤ ᠳ᠋ᠠ

ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠢ ᠳᠠᠩᠳ᠋ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠭ

ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠰᠦ᠋ᠷ ᠤᠤ ᠳ᠋ᠠ

ᠡᠨᠡᠳᠡᠭᠡ ᠬᠤᠯᠠ ᠡᠴᠡ ᠤᠨᠢᠶᠠᠷᠳ᠋ᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠭ

ᠡᠷᠳ᠋ᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠰᠢ ᠤᠤ ᠳ᠋ᠠ

ᠡᠩᠰᠡᠷᠳ᠋ᠡᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠩᠳ᠋ᠠ ᠡᠷᠢᠭ᠍ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠠᠭ

ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠤᠤ ᠳ᠋ᠠ

ᠭᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠢ᠍ᠳ᠋ᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ

ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠬᠡᠴᠢ᠍ᠨᠡᠨ ᠬᠠᠳ᠋ᠠᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯ

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢ᠍ᠭᠤᠷᠭᠠᠨ ᠳᠤ

ᠨᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠳ᠋ᠤᠢ ᠰᠠᠯᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ

ᠬᠦ᠋ ᠁

ᠨᠤᠳ᠋ᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠱᠠᠩᠰᠢ ᠤᠤ ᠳ᠋ᠠ

ᠨᠤᠮᠢ᠍ᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠦ᠋ᠯᠳ᠋ᠠ ᠤᠤ ᠳ᠋ᠠ

ᠨᠠᠪᠳ᠋ᠠᠭ ᠰᠠᠪᠳ᠋ᠠᠭ ᠢ ᠴᠢ᠍ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ

ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠰᠢ᠍ᠯᠥᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ

ᠠ ᠬᠠ ᠬᠦᠢ ᠁

ᠨᠤᠳ᠋ᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠱᠠᠩᠰᠢ ᠤᠤ ᠳ᠋ᠠ

ᠨᠤᠮᠢ᠍ᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠦ᠋ᠯᠳ᠋ᠠ ᠤᠤ ᠳ᠋ᠠ

ᠨᠠᠪᠳ᠋ᠠᠭ ᠰᠠᠪᠳ᠋ᠠᠭ ᠢ ᠴᠢ᠍ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ

ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠰᠢ᠍ᠯᠥᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ

ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠰᠢ᠍ᠯᠦᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ